Финансирани проекти

Код на проектот Име Водечки партнер Регион
CB006.1.11.013 Размислуваме за компостирање - Посветени на одржување на органскиот синџир Центар за развој на Југоисточниот плански регион Jугоисточен регион
CB006.1.11.022 Прекугранично партнерство за заштита на животна средина и подобар квалитет на живот (Waste EDU) Сојуз на производители на еколошка енергија - BG (СПЕЕ - BG) Благоевград
CB006.1.11.023 Промовирање на децентрализирано производство на енергија од обновливи извори на енергија (EnerGain) Фондација за локален развој и развој на информатички технологии – Гевгелија Jугоисточен регион
CB006.1.11.038 Зелени згради за заедничка зелена иднина - GREEN Центар за развој на Источниот плански регион Источен регион
CB006.1.11.079 Зелени детски градинки за одржлива иднина (Зелени детски градинки) Јавна општинска установа за деца - Детска градинка "Детска радост" - Струмица Jугоисточен регион
CB006.1.11.103 Заеднички инвестиции во енергетска ефикасност Општина Рила Ќустендил
CB006.1.11.105 Да се спаси Планетата, да се спаси иднината – СПАСЕТЕ НЕ НАС! Фондација Евро Центар, Старо Нагоричане Североисточен регион
CB006.1.11.114 Енергетско ефикасно осветлување во регион Благоевград - Делчево Општина Благоевград Благоевград
CB006.1.11.165 Заедничка интегрирана политика за ниско јаглеродна економија во прегуграничниот регион Здружение Центар за лековити билки и шумски плодови Амброзија Источен регион
CB006.1.11.173 Инсталирање на обновливи енергетски извори и подобрување на енергетската ефикасност во Струмјани и Василево Општина Струмјани Благоевград
CB006.1.11.199 Енергетска ефикасност во насока за постигнување на подобра животна средина во градинките Општина Сандански Благоевград
CB006.1.12.042 Заеднички активности за превенција од поплави во прекуграничниот регион Општина Ранковце Североисточен регион
CB006.1.12.072 Изградба на систем за превенција и рано предупредување од поплави Општина Валандово Jугоисточен регион
CB006.1.12.175 Заштита на населението во општините Струмјани и Карбинци преку спречување на штетите од поплави Општина Карбинци Источен регион
CB006.1.21.001 Развој на туризмот во прекуграничниот регион Босилово - Грмен, преку зачувување на локалните културни традиции Општина Босилово Jугоисточен регион
CB006.1.21.104 Да изградиме мост на туризам - спој на заедничко наследство Општина Старо Нагоричане Североисточен регион
CB006.1.21.164 Зголемување на туристичкиот потенцијал на општините Ќустендил и Конче - одржлива заедничка иднина Општина Ќустендил Ќустендил
CB006.1.21.166 Платформа за прекуграничен фестивалски туризам на полето на традициите и културата - ФОЛКЛОР Општина Пехчево Источен регион
CB006.1.21.171 Мисли за природата, културата и водата – биди европски турист Општина Липково Североисточен регион
CB006.1.21.183 Афирмација на природните и културните вредности во пограничниот регион за подобра видливост и пристап Општина Гевгелија Jугоисточен регион
CB006.1.21.191 Реставрација на локалитети од историско и културно значење и зачувување на материјалното и нематеријалното културно наследство во Белица и Македонска Каменица Културен информативен центар "РОМАНСА" - Македонска Каменица Источен регион
CB006.1.21.193 Промоција на туристички атракции во 3D - ТАП 3D Обласна администрација Ќустендил Ќустендил
CB006.1.21.207 Градење на инфраструктура за одржлив развој на туризмот Општина Берово Источен регион
CB006.1.22.020 Зголемување на конкурентноста на регионалниот туризам преку поддршка на развојот на руралниот и културниот туризам во прекуграничниот регион на Бугарија и Македонија (РУРАЛНА ПРЕРОДБА) Центар за развој и промоција "Промо Идеа" - Струмица Jугоисточен регион
CB006.1.22.033 Дигитална природа Здружение Нема граници 21 век Ќустендил
CB006.1.22.081 Беласица - планината на активните луѓе Планинарско Еколошко Друштво Еделвајс Jугоисточен регион
CB006.1.22.117 Прекуграничен забавен центар Пирински туристички форум Благоевград
CB006.1.22.122 Одржлив развој на туризмот - средство за прекугранична кохезија и напредок Здружение НА ФОКУС Благоевград
CB006.1.22.142 STEPS - Подршка на претприемништвото и популаризирање на услугите во туризмот Здружение „ Младински општински совет“, Ќустендил Ќустендил
CB006.1.23.135 Промоција на руралниот и планински туризам преку користење на ИКТ, ИСО консултации и Туристички стимул за патување меѓу Бугарија и Македонија Организација на жени - Штип Источен регион

Pages

CSVXLS