Реставрација на локалитети од историско и културно значење и зачувување на материјалното и нематеријалното културно наследство во Белица и Македонска Каменица

Код на проектот:CB006.1.21.191
Покана:CB006.1
Приоритет:2.1. Зголемување на туристичкиот потенцијал во регионот преку подобра заштита и одржливо користење на природното и културното наследство
Вид на проектот:Investment
Времетраење на проектот (во месеци):15
Вредност на договорот:367499.96 €
Кофинансирање од ЕУ:85.00 %
Датум на започнување на проектот:20.09.2017
Датум на завршување на проектот:19.12.2018
Поле на интервенција:094 Заштита, развој и промоција на јавни вредности од културата и историското наследство
Резиме на проектот:

Активности по проектот
Проектот имаше за цел зајакнување на туристичкиот потенцијал во регионот преку иницијативи за соработка во подобро зачувување и одржливо искористување на природното и културното наследство преку активности за реставрација на места со историско и културно значење и зачувување на материјалното и нематеријално културно наследство во Белица и Македонска Каменица. Проектните интервенции обезбедија подобрување на туристичкиот потенцијал во регионот преку одржливо користење на културното наследство.
Целта на проектот беше постигната преку спроведување на следниве активности:

- Опремување на културно-информативниот центар „Романса“;
- Поправка на зградата на Центарот на заедницата во Белица;
- Информации и публицитет;
- Официјално отворање

 

Резултати од проектот
Резултатите од реализацијата на проектот обезбедија опрема за Културно-информативниот центар „Романса“ и санирање на зградата на Центарот на заедницата „Георги Тодоров-1885“ во Белица. Зградата на Културно-информативниот центар „Романса“ во Македонска Каменица беше опремена со специјализирана опрема за проекција на филмови што овозможува презентирање на културното наследство на Македонска Каменица, како кинопроектор, нано-ер-екран, екран на кино-проектор, паметен ТВ за презентација на филмови и информации за локалитети од културно и историско значење, персонални компјутери за подготовка на информативни материјали за локалитетите  и нивно користење во библиотеката од страна на посетителите, и лаптопи за мобилни манифестации и редовни презентации на местата од културно и историско значење. Од другата страна на границата, старата и убава двокатна зграда на Центарот на заедницата „Георги Тодоров - 1885“ во Белица беше поправена и подготвена за организирање на настаните од културниот календар на Општина Белица, а со тоа и отворена за туристите да уживаат во нематеријалното културно наследство на регионот. Поправката вклучи поставување на нов интегриран систем на топлинска изолација со малтер, промена на столаријата, поправка на кровот, нов дренажен систем, целосно чистење, обновување и зачувување на фасадните украси и промена на седиштата во салата.

 

Партнери

Водечки партнер
Културен информативен центар "РОМАНСА" - Македонска Каменица
Источен регион
Партнер на проектот 2
Народно читалиште "Георги Тодоров - 1885" - Белица
Благоевград