SEA Report

Јавни расправи во врска со Извештајот за стратегиска оцена на животната средина (ИСОЖС)во рамките на ИНТЕРРЕГ ИПА Програмата за прекугранична соработка меѓу Република Бугарија и Република Северна Македонија 2021-2027

14.02.2022

Министерството за локална самоуправа (МЛС), во својство на Национален орган (НО) на ИНТЕРРЕГ ИПА Програмата за прекугранична соработка меѓу Република Бугарија и Република Северна Македонија за програмскиот период 2021-2027 година, оствари 3 јавни расправи во врска со Извештајот за стратегиска оцена на животната средина (ИСОЖС), задолжени според чл.

Дискусија за Извештајот за стратегиска оцена на животната средина на програмата 2021 - 2027

21.01.2022

Министерството за регионален развој и јавни работи, како Управувачки орган (УО) на INTERREG ИПА Програмата за прекугранична соработка меѓу Република Бугарија и Република Северна Македонија за програмскиот период 2021-2027 година на 20 јануари 2022 година преку Webex  платформата организираше дискусија за  за Извештајот за стратегиска оцена на животната средина на програмата и за Територијалната стратегија за интегрирани мерки.

Отпочнување на консултации за Извештајот за стратегиска оцена на животната средина во рамките на ИНТЕРРЕГ ИПА програмата за прекугранична соработка меѓу Република Бугарија и Република Северна Македонија за 2021-2027 година

20.01.2022

Министерството за локална самоуправа (МЛС), во својство на Национален орган (НО) на ИНТЕРРЕГ ИПА Програмата за прекугранична соработка меѓу Република Бугарија и Република Северна Македонија за 2021-2027 година, започна јавни консултации во врска со Извештајот за стратегиска оцена на животната средина (ИСОЖС), задолжени според чл.

Launch of consultations on the Environmental Assessment Report under the INTERREG IPA CBC Programme between the Republic of Bulgaria and the Republic of North Macedonia 2021-2027

17.12.2021

The Ministry of Regional Development and Public Works, in its capacity as the Managing Authority (MA) of the INTERREG IPA Cross-Border Cooperation Programme between the Republic of Bulgaria and the Republic of North Macedonia for the programming period 2021-2027 has launched consultations on the Environmental Assessment Report (ECA), according to Art. 20, (1), (2) and (3), and Art. 21, (1), p. 1 of the Ordinance on the terms and conditions for carrying out an environmental assessment of plans and programs (Title amended, SG No. 3/2006).

Покана за учество на консултации за Нацрт извештајот за оцена на животната средина во рамките на ИНТЕРРЕГ ИПА програмата за прекугранична соработкамеѓу Република Бугарија и Република Северна Македонија за програмскиот период 2021-2027 година

09.08.2021

Министерството за локална самоуправа во улога на Национален орган на ИНТЕРРЕГ ИПА програмата за прекугранична соработка меѓу Република Бугарија и Република Северна Македонија 2021 – 2027 година, објавува консултации (во Република Северна Македонија) за Извештај за оцена на животната средина, на програмата и Прекуграничната стратегија за интегриран територијален развој.

Subscribe to SEA Report