SEA Report

Покана за учество на консултации за Нацрт извештајот за оцена на животната средина во рамките на ИНТЕРРЕГ ИПА програмата за прекугранична соработкамеѓу Република Бугарија и Република Северна Македонија за програмскиот период 2021-2027 година

09.08.2021

Министерството за локална самоуправа во улога на Национален орган на ИНТЕРРЕГ ИПА програмата за прекугранична соработка меѓу Република Бугарија и Република Северна Македонија 2021 – 2027 година, објавува консултации (во Република Северна Македонија) за Извештај за оцена на животната средина, на програмата и Прекуграничната стратегија за интегриран територијален развој.

Subscribe to SEA Report