Програма 2021-2027

Анекс Ц „Договор за грант“

18.08.2023

Во Процесот на аплицирање по приоритет 1 „Позелен прекуграничен регион“ на програмата INTERREG VI-A ИПА Бугарија - Северна Македонија, Комитетот за следење на програмата со одлука стапена во сила на 17.08.2023 година по писмена постапка бр. 6, промени некои одредби од Анекс Ц „Договор за грант“, со цел да се обезбеди правилно спроведување на инвестициските проекти.

Промени во 1.1 Буџетска прогноза (Анекс 1.1).xlsx

21.06.2023

Оперативната единица

 на Програмата Interreg VI-A ИПА Бугарија - Северна Македонија 2021-2027

 

објавува промени во 1.1 Буџетска прогноза (Анекс 1.1) на пакетот за апликации за првиот повик за аплицирање со проектни концепти во рамките на Територијалната стратегија на Програмата Interreg VI-A ИПА Бугарија - Северна Македонија 2021-2027.

Поправени се техничките грешки при пресметката на процентот на инвестиција.

 

Јавни дискусија за нацрт Пакетот на упатствата за апликантите во рамки на Програмскиот приоритет 1 „Позелен пограничен регион“

19.04.2023

Министерството за регионален развој и јавни работи на Република Бугарија (Управувачки орган) заедно со Министерството за локална самоуправа на Република Северна Македонија (Национален орган) на Програмата Interreg (VI-A) ИПА Бугарија - Северна Македонија 2021 - 2027 година го објавува за јавна дискусија Пакетот на упатства за апликанти во рамките на Приоритет 1 „Позелен граничен регион“ во рамките на Целта на политиката 2 „Позелена, ниско-јаглеродна и одржлива Европа со транзициска економија со нето нула јаглерод преку промовирање чиста и правична енергетска тра

Територијална стратегија

Територијална стратегија на програмата INTERREG VI-A ИПА помеѓу Бугарија и Северна Македонија 2021-2027

Interreg VI-A IPA Bulgaria-North Macedonia Programme

 

Interreg VI-A IPA Bulgaria-North Macedonia Programme, approved with Commission Implementing Decision C(2022) 8880 of 29.11.2022

Subscribe to Програма 2021-2027