Да се спаси Планетата, да се спаси иднината – СПАСЕТЕ НЕ НАС!

Код на проектот:CB006.1.11.105
Покана:CB006.1
Приоритет:1.1. Заштита на животната средина и одржливо искористување на заедничките природни ресурси во регионот на ПГС
Вид на проектот:Soft
Времетраење на проектот (во месеци):12
Вредност на договорот:75387.06 €
Кофинансирање од ЕУ:85.00 %
Датум на започнување на проектот:17.10.2016
Датум на завршување на проектот:16.10.2017
Поле на интервенција:085 Заштита и подобрување на биолошката разновидност, заштита на природата и зелена инфраструктура
Резиме на проектот:

Општата цел на проектот е да им понуди на младите од освните и средните училишта, знаењата за различните можности за заштита на животната средина околу нас, планетата и космосот. Проектот има за цел претставување на младите поинаков вид на ѓубре, такво кое што во исто време може да се користи за производство на обновлива енергија, развој на зелена економија и кое ќе понуди можности за промоција на бизнисот и претприемништвото, зелен развој, кој ќе обезбеди заштита на целата планета со цел да се создаде чиста животна средина за идните генерации. Проектот се стреми да им ги објасни на младите луѓе различните видови и начини на трансформација на негативното производството и користењето на енергија во позитивно производство на чиста, обновлива енергија, која не ја загадуваат животната средина и ја штити природата. Ќе се печати едукативен материјал за загадената вода, земја и воздух и како да се користат за производство на обновлива енергија, развој на зелена економија и можности за промоција на бизнисот и претприемништвото. Сето  ова ќе обезбеди заштита на целата планета и ќе создава чиста животна средина за нас и за идните генерации.

 

Веб-страница на проектот:

www.save-us.eu

Партнери

Водечки партнер
Фондација Евро Центар, Старо Нагоричане
Североисточен регион
Партнер на проектот 2
Комора за економија и индустрија од Ќустендил
Ќустендил