Да изградиме мост на туризам - спој на заедничко наследство

Код на проектот:CB006.1.21.104
Покана:CB006.1
Приоритет:2.1. Зголемување на туристичкиот потенцијал во регионот преку подобра заштита и одржливо користење на природното и културното наследство
Вид на проектот:Investment
Времетраење на проектот (во месеци):18
Вредност на договорот:498301.66 €
Кофинансирање од ЕУ:85.00 %
Датум на започнување на проектот:24.10.2016
Датум на завршување на проектот:23.04.2018
Поле на интервенција:095 Заштита, развој и промоција на општествени услуги, поврзани со културата и историското наследство
Резиме на проектот:

Идејата на проектот е да се презентира на атрактивен начин културната разновидност на локациите со изградба на нов, современ туристички информативен центар во општината Старо Нагоричане и создавање на уникатен споменик на културата - средновековна црква "Свети Архангел Михаил" во град Рила како готови продукти за културен туризам, а  со "Мостот на туризмот" да се премине од минатото кон модерните времиња и да се создадат разни други форми на туристички производи врз основа на заедничките нематеријални културни вредности - легенди, фолклор, занаети.
Целта на проектот е диверзификација на туристичките производи преку соработка во прекуграничниот регион.
Активностите на проектот се: извршување на работите за реконструкција на старата зграда во с. Младо Нагоричане и снабдување со потребните елементи за технолошко опремување на Туристички информативен центар; извршување на архитектонска реставрација на црквата "Свети Архангел Михаил";
Предвидените резултати:
изработка на професионални видео материјали и фотографии за изложбениот простор на Туристички информативен центар; практична и професионална обука во центарот на локалните жени за локалните занаети во назначениот изложбен простор на Туристички информативен центар; две забавни игри во форма на мобилни апликации; развивање и поставување на веб страница: веб-страница на проектот во кој ке се вестите за проектот,  информации за културното наследство од прекуграничниот регион, како и промовирање на создадените атракции и обезбедување на соодветна визуелизација на проектот за прекугранична соработка и туристичката понуда; дводневна турнеја, вклучително и финалните настани за учесниците од различни засегнати страни, вклучувајќи ги и учесниците од Бугарија, организирани на крајот на проектот - еден во Општина Старо Нагоричане и еден во Општина Рила.

Партнери

Водечки партнер
Општина Старо Нагоричане
Североисточен регион
Партнер на проектот 2
Општина Рила
Ќустендил