Одржлив развој на туризмот - средство за прекугранична кохезија и напредок

Код на проектот:CB006.1.22.122
Покана:CB006.1
Приоритет:2.2. Подобрување на конкурентноста на туристичката понуда на регионот за ПГС
Вид на проектот:Soft
Времетраење на проектот (во месеци):15
Вредност на договорот:118812.25 €
Кофинансирање од ЕУ:85.00 %
Датум на започнување на проектот:17.10.2016
Датум на завршување на проектот:16.01.2018
Поле на интервенција:095 Заштита, развој и промоција на општествени услуги, поврзани со културата и историското наследство
Резиме на проектот:

Фокусот на проектот е да се систематизира и ажурираат информациите за патеките кои се нудат во областа Благоевград и Источниот плански регион. Создадената база на податоци ќе содржи единствен информации за сите туристички патеки во регионот со GPS мапирање, кои ќе бидат поставени во Google Map  со маркери и можности за визуелизација на текстуални, фото и видео информации. Базата на податоци ќе содржи информации за сите туристички локалитети, дестинации, календар на настани, како што се верски празници, фестивали, ритуали, изложби, концерти, општински настани, итн. Оваа платформа ќе овозможи да се моделира патувањето со неколку команди на компјутерот на мобилните уреди. Управување и одржување на платформата ќе бидат поделени помеѓу општините и туристичка организација и компании кои работат во областа на туризмот во соодветната општина. Ќе се формира заеднички стандард за создавање на туристички патеки заради нивната лесна адаптација и качувањето во заедничка база на податоци. Серија на заеднички иницијативи, обуки, конкуренцијата и кампањи ќе се однесуваат на различни целни групи.
Со имплементација  на проектот - ќе се направи Истражување , ќе се соберат информации за правци понудени во областа Благоевград и Источниот плански регион, систематизираат и популаризираат, ќе се создадат два туристички производи и еден on-line сервис  за поддршка на сите во текот на едногодиншен туризам.
Заеднички иницијативи (обуки, работилници, webinar, туристички форуми); две нови регионални туристички патеки ќе се развијат и промовираат преку оглас ен клип, дигитална прошетка и брошура; подготвен Водич за водичи и аниматори во туризмот; Обучени најмалку 25 лица од целните општини за водичи и аниматори во туризмот; Обезбедена опрема за спроведување на обука, за да се користи за ажурирање на базата на податоци во иднина и за обучените луѓе за да можат да креираат и следат нови туристички патеки и нивното интегрирање во платформа во иднина.

 

Веб-страница на проектот:

www.e-tourguide.eu

 

Партнери

Водечки партнер
Здружение НА ФОКУС
Благоевград
Партнер на проектот 2
Здружение ЛЕШКИ - Берово
Источен регион