Контакт

Управувачки Орган
Министерство за Регионален развој и јавни работи на Република Бугарија
Дирекција за Управувување со територијална соработка (УТС)

ул. „Стефан Караџа“ бр.9

Софија 1000, Бугарија

http://www.mrrb.government.bg/

e-tcm@mrrb.government.bg

 

Оддел INTERREG-IPA CBC Programmes

Маргарита Велчева

тел. +359 2 9405 375

MVelcheva@mrrb.government.bg

 

Оддел Законодавство и неправилности (по прашања за неправилности)

Ирена Георгиева – Денева

+359 2 9405 547

IDeneva@mrrb.government.bg

 

 

Оддел Финансиско управување и контрола

Емилија Елореева

+359 2 9405 379

EEloreeva@mrrb.government.bg

 

 

 

Заеднички секретаријат – Ќустендил
Ќустендил 2500, ул. "Марин Дринов" Бр. 7
Телефон/факс: +359 (0)78 55 11 83/5; 078 58 01 01
Факс: +359 (0)78 55 11 85
e-mail: jtsipakyustendil@gmail.com 

Персонал:

Николај Дочев - Раководител на Заеднички секретаријат

e-mail: NDochev@mrrb.government.bg    тел.+359 (0)78 58 01 01

Тони Јакимовски - Експерт за односи со јавност

e-mail: TJakimovski@mrrb.government.bg   тел.+359 (0)78 55 11 85

Емилија Стојанова Експерт за мониторинг

e-mail: EMStoyanova@mrrb.government.bg    тел.+359 (0)78 52 00 68

Николај Спасов- Експерт за мониторинг

e-mail: NSpasov@mrrb.government.bg    тел.+359 (0)78 52 00 73

Гаља ГеоргиеваЕксперт за мониторинг - мониторинг на инвестициони проекти

e-mail: galya.georgieva@mrrb.government.bg    тел.+359 (0)78 55 11 83

Јоана Атанасова Експерт за мониторинг

e-mail:  yoana.atanasova@mrrb.government.bg    тел.+359 (0)78 52 00 01

 

Канцеларија – Струмица

 

Струмица 2400, ул. Благој Јанков - Мучето бб
Дом на АРМ (Градски Парк) Струмица
Телефон: +389 (0)34 330 331
Факс: +389 (0)34 330 331
емаил: jtsipakyustendil@gmail.com

Персонал:

Ирена Бабамова - Стојчева Експерт за мониторинг

e-mail: irenababamova@gmail.com    тел.+389 (0)34 330 331

Тања Ташева - Палифрова - Експерт за мониторинг

e-mail: tanjatashevapalifrova@gmail.com      тел.+389 (0)34 330 331

 

 

Национален орган
Министерството за локална самоуправа

Скопје 1000, ул. Кирил и Методиј бр. 54
Телефон: +389 (0)2 3 216 134
Факс: +389 (0)2 3 216 134
http://www.mls.gov.mk/