Новини

Процедура за подбор на Експерт по мониторинг на инвестиционни проекти по Interreg-ИПП Програма за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Северна Македония за периода 2014-2020 г.

27.01.2020

Министерството на регионалното развитие и благоустройството обявява процедура за подбор на „експерт по мониторинг на инвестиционни проекти“ в Съвместния секретариат по Interreg-ИПП Програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Северна Македония 2014-2020 г.

Анализ на най-често допусканите пропуски при окомплектоването и подаването на исканията за ПНК от страна на българските проектни партньори

22.01.2020

Анализ на най-често допусканите пропуски при окомплектоването и подаването на исканията за ПНК от страна на българските проектни партньори, направен във връзка с обобщен преглед на постъпилите искания за ПНК от началото на периода на изпълнение на проекти по Втората покана, както и на база най-често допусканите грешки от Първата покана. Информацията е представена с цел избягването им и оптимизиране на процеса на отчитане при следващи отчетни периоди.

Интеррег доброволческа младеж - Interreg Volunteer Youth (IVY)

10.12.2019

Интеррег доброволческа младеж - Interreg Volunteer Youth (IVY) е инициатива за подпомагане на програми и проекти на Interreg. Популяризирана от Генерална дирекция „Регионална и градска политика“ на Европейската комисия и управлявана от Асоциацията на европейските гранични региони (AEBR), IVY позволява участието на млади хора в проекти за европейско териториално сътрудничество.

Първа среща на Съвместната работна група

10.10.2019

Първата среща на Съвместната работна група за стратегическо планиране и програмиране за новия програмен период 2021-2027 г. се проведе на 9 октомври 2019 г. в залата на Пресцентъра на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Членовете на Съвместната работна група от двете страни приеха основните работни документи и обсъдиха следващите стъпки, свързани с новия програмен период.

Техническа поддръжка

30.09.2019

Уважаеми потребители и бенефициенти,

Информационните системи за управление и порталите на бенефициентите няма да бъдат достъпни временно поради техническа поддръжка и актуализации на софтуера. Очакваме системата да бъде отново онлайн с прогнозно време за 3 октомври 2019 г.

Обществена консултация за следващия програмен период - Струмица

25.09.2019

На 24 септември 2019 г. управляващият орган на Програмата за трансгранично сътрудничество организира об- Регионален форум за развитието на Програмата за трансгранично сътрудничество между двете страни за следващия програмен период 2021 - 2027 г. Македонски представители на техните заинтересовани страни - местните и регионалните власти, браншовите организации, образователните институции, неправителствените организации от всички региони в залата на Дома на АРМ в Струмица обсъдиха своите нужди и становища за новия програмен период.

 

Обществена консултация за следващия програмен период - Благоевград

18.09.2019

На 17 септември 2019 г. Управляващият орган по Програмата за трансгранично сътрудничество започна разработката на Програмата за трансгранично сътрудничество между двете държави за следващия програмен период 2021 – 2027 г. с провеждане на обществена консултация в зала „22-ри септември“, сграда на общинска администрация Благоевград, гр.

Уведомление относно изменение на Наредбата за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финанс. корекции по реда на Закона за управление на средствата от ЕСИФ

29.08.2019

Уважаеми Бенефициери,

Считано от 23 август 2019г. влезе в сила Постановление № 202 от 15 август 2019 г. за изменение на Наредбата за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове , приета с Постановление № 57 на МС от 2017г./обн. ДВ, бр.27 от 2017г., изм., бр.68 от 2017/ (Наредбата).

Процедура за избор на юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност за участие в тематични работни групи за разработване на програмите за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ III

22.08.2019

ПОКАНА

към юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, чиито представители да участват в състава на тематичните работни групи за разработване на програмите за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ III, които ще управлява Република България за програмен период 2021 – 2027 г.

 

 

Страници

Subscribe to Новини