Анекс Ц „Договор за грант“

18.08.2023

Во Процесот на аплицирање по приоритет 1 „Позелен прекуграничен регион“ на програмата INTERREG VI-A ИПА Бугарија - Северна Македонија, Комитетот за следење на програмата со одлука стапена во сила на 17.08.2023 година по писмена постапка бр. 6, промени некои одредби од Анекс Ц „Договор за грант“, со цел да се обезбеди правилно спроведување на инвестициските проекти. Бидејќи договорот за грант (Анекс Ц) е даден само за информации за време на процесот на аплицирање, промените во образецот на договорот нема да влијаат на подготовката на проекти од страна на потенцијалните корисници.

Ве молиме погледнете го изменетиот Анекс В „Договор за грант“ ТУКА

 

Facebook icon
Twitter icon