Контакт

Управляващ орган
Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Дирекция "Управление на териториалното сътрудничество" (УТС)

ул. „Стефан Караджа“ № 9

София 1000, България

http://www.mrrb.government.bg/

e-tcm@mrrb.government.bg

 

Отдел Програми ИНТЕРРЕГ-ИПП Трансгранично сътрудничество

Маргарита Велчева

тел. +359 2 9405 375

MVelcheva@mrrb.government.bg

 

Отдел Законодателство и нередности (по въпроси за нередности)

Мила Кръстева

+359 2 9405 535

mila.krasteva@mrrb.government.bg

 

 

Отдел Финансово управление и контрол

Емилия Елореева

+359 2 9405 379

EEloreeva@mrrb.government.bg

 

 

 

Съвместен секретариат– Кюстендил

Кюстендил 2500, ул. "Марин Дринов" №7(бивш Пионерски дом)
Телефон/факс: +359 (0)78 55 11 83/5; 078 58 01 01
Факс: +359 (0)78 55 11 85
e-mail: jtsipakyustendil@gmail.com 

Персонал:

Николай Дочев - Ръководител на Секретариата

e-mail: NDochev@mrrb.government.bg    тел.+359 (0)78 58 01 01

Тони Якимовски - Експерт "Връзки с обществеността"

e-mail: TJakimovski@mrrb.government.bg   тел.+359 (0)78 55 11 85

Емилия Стоянова Експерт "Управление на проекти"

e-mail: EMStoyanova@mrrb.government.bg    тел.+359 (0)78 52 00 68

Николай Спасов- Експерт "Финанси и мониторинг"

e-mail: NSpasov@mrrb.government.bg    тел.+359 (0)78 52 00 73

Галя Георгиева - Експерт "Мониторинг на инвестиционни проекти"

e-mail: galya.georgieva@mrrb.government.bg   тел.+359 (0)78 55 11 83

 

Клон – Струмица

Струмица 2300 ул. "Благой Йанков Мучето" ББ
Дом на АРМ (Градски Парк) Струмица
Телефон: +389 (34) 330 331
е-маил: jtsipakyustendil@gmail.com  

Персонал:

Ирена Бабамова - Стойчева Експерт "Управление на проекти"

e-mail: irenababamova@gmail.com    тел.+389 (0)34 330 331

Таня Ташева - Палифрова - Експерт "Управление на проекти"

e-mail: tanjatashevapalifrova@gmail.com      тел.+389 (0)34 330 331

 

Национален партниращ орган
Министерство на местното самоуправление

1000 Скопие, ул. Кирил и Методий № 54
Телефон: +389 (0)2 3 216 134
Факс: +389 (0)2 3 216 134
http://www.mls.gov.mk/