Контакт

Управляващ орган
Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Дирекция "Управление на териториалното сътрудничество" (УТС)

ул. „Стефан Караджа“ № 9

София 1000, България

http://www.mrrb.bg/

ma_ipacbc(at)mrrb.government.bg

 

Отдел Програми ИНТЕРРЕГ-ИПП Трансгранично сътрудничество

Маргарита Велчева

тел. +359 2 9405 375

MVelcheva(at)mrrb.government.bg

 

Отдел Законодателство и нередности (по въпроси за нередности)

Ирена Георгиева – Денева

+359 2 9405 547

IDeneva(at)mrrb.government.bg

 

 

Отдел Финансово управление и контрол

Емилия Елореева

+359 2 9405 379

EEloreeva(at)mrrb.government.bg

 

 

 

Съвместен секретариат– Кюстендил

Кюстендил 2500, ул. "Марин Дринов" №7(бивш Пионерски дом)
Телефон/факс: +359 (0)78 55 11 83/5; 078 58 01 01
Факс: +359 (0)78 55 11 85
e-mail: jtsipakyustendil(at)gmail.com 

Персонал:

Николай Дочев - Ръководител на Съвместен секретариат

e-mail: NDochev(at)mrrb.government.bg    тел.+359 (0)78 58 01 01

Тони Якимовски - Експерт връзки с обществеността

e-mail: TJakimovski(at)mrrb.government.bg   тел.+359 (0)78 55 11 85

Емилия Стоянова Експерт мониторинг

e-mail: EMStoyanova(at)mrrb.government.bg    тел.+359 (0)78 52 00 68

Николай Спасов- Експерт мониторинг

e-mail: NSpasov(at)mrrb.government.bg    тел.+359 (0)78 52 00 73

Галя Георгиева - Експерт мониторинг -  Мониторинг на инвестиционни проекти

e-mail: galya.georgieva(at)mrrb.government.bg   тел.+359 (0)78 55 11 83

Йоана Атанасова - Експерт мониторинг

e-mail:  yoana.atanasova(at)mrrb.government.bg   тел.+359 (0)78 52 00 01

 

Клон – Струмица

Струмица 2300 ул. "Благой Йанков Мучето" ББ
Дом на АРМ (Градски Парк) Струмица
Телефон: +389 (34) 330 331
е-маил:jtsipakyustendil(at)gmail.com  

Персонал:

Ирена Бабамова - Стойчева Експерт мониторинг

e-mail: irenababamova(at)gmail.com    тел.+389 (0)34 330 331

Таня Ташева - Палифрова - Експерт мониторинг

e-mail: tanjatashevapalifrova(at)gmail.com      тел.+389 (0)34 330 331

 

Национален партниращ орган
Министерство на местното самоуправление

1000 Скопие, ул. Кирил и Методий № 54
Телефон: +389 (0)2 3 216 134
Факс: +389 (0)2 3 216 134
http://www.mls.gov.mk/