Първа покана

Приложение С „Договор за субсидия“

18.08.2023

В Процеса на кандидатстване  по Приоритет 1 “По-зелен трансграничен регион“ на програма INTERREG VI-A ИПП България Северна Македония, Комитетът за наблюдение по програмата със свое Решение, влязло в сила на 17.08.2023 по писмена процедура № 6,  изменя някои разпоредби на Приложение С „Договор за субсидия“, с цел да се гарантира правилното изпълнение на инвестиционните проекти.

Въпроси и отговори по Ръководство за кандидатстване с концепции за проектни предложения (Покана 1) по Териториалната стратегия

12.07.2023

Въпроси и отговори по Ръководство за кандидатстване с концепции за проектни предложения (Покана 1) по Териториалната стратегия на Програма INTERREG VI-A ИПП България Северна Македония 2021-2027, Специфична цел 1.2 „Разработване на атрактивен, целосезонен туристически продукт чрез интелигентни решения, които осигуряват универсален достъп и участие“.

Въпроси и отговори са на разположение ТУК

Започна информационната кампания по Отворената покана за инвестиционни проекти по Приоритет 1 „По-зелен граничен регион“

20.06.2023

Съвместният секретариат на Програма Interreg VI-A  ИПП България - Северна Македония 2021 -2027 обявява 2 Информационни дни и Форум за търсене на партньори, за да популяризира своята отворена покана за инвестиционни проекти по Приоритет 1 „По-зелен граничен регион“ - реф. № 2021TC16IPCB006 – 2023-3.

Информационен ден – Обучение на кандидатстващи - Отворена покана за набиране на инвестиционни проекти по Програмен приоритет 1 "По-зелен граничен регион"

19.06.2023

Информационен ден – Обучение на кандидатстващи - Отворена покана за набиране на инвестиционни проекти по Програмен приоритет 1 "По-зелен граничен регион" - ref. No 2021TC16IPCB006 – 2023-3

 

Интерхотел Сандански, зала: "Сандански", гр. Сандански

Ревизирани насоки за кандидастване

05.03.2019

Във връзка с изменението на чл. 68a от Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета и изменението на Делегиран регламент (ЕС) № 481/2014 на Комисията, относно третирането на разходите за персонал по финансираните проекти, беше извършена промяна в съответните текстове на Насоките за кандидатстване по Втората покана за набиране на проектни предложения. Промените на приложимите изисквания засягат случаите, когато персоналът по проекта ще бъде ангажиран на непълен работен ден.

Обучение за бенефициентите, чиито проекти допълнително са финансирани в рамките на Първата покана

27.06.2017

На 27 юни 2017 г. в Съвместния секретариат в Кюстендил се проведе обучение за бенефициентите, чиито проекти допълнително са финансирани в рамките на Първата покана за проектни предложения.

Страници

Subscribe to Първа покана