Обука „Имплементација на проекти“ за македонските бенефициенти по првиот повик - Струмица