Ревизирани насоки за кандидастване

05.03.2019

Във връзка с изменението на чл. 68a от Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета и изменението на Делегиран регламент (ЕС) № 481/2014 на Комисията, относно третирането на разходите за персонал по финансираните проекти, беше извършена промяна в съответните текстове на Насоките за кандидатстване по Втората покана за набиране на проектни предложения. Промените на приложимите изисквания засягат случаите, когато персоналът по проекта ще бъде ангажиран на непълен работен ден. Съгласно измененията на европейското законодателство, в тези случаи разходите за персонал следва да се планират на принципа „реални разходи“, а не „плоска ставка“.

Промените се намират на страници 28-30 от Насоките за кандидатстване и са публикувани ТУК

Ревизираните насоки за кандидастване може да намерите ТУК.

Facebook icon
Twitter icon