Публикуван е за обществено обсъждане проект на пакет с Насоки за кандидатстване по Програмен приоритет 1 “По-зелен граничен регион“

19.04.2023

Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България (Управляващ орган) съвместно с Министерството на местното самоуправление на Република Северна Македония (Партниращия орган) на програмата Интеррег (VI-A) ИПП България – Северна Македония 2021- 2027 публикува за обществено обсъждане пакет с насоки за кандидатстване по Програмен приоритет 1“ По-зелен граничен регион“ в рамките на цел на политиката 2 „По-зелена, нисковъглеродна и устойчива Европа с икономика в преход към нулеви нетни въглеродни емисии чрез насърчаване на чист и справедлив енергиен преход, зелени и сини инвестиции, кръгова икономика, смекчаване на последиците от изменението на климата и адаптиране към него, превенция на риска и устойчива градска мобилност“.

Целта на поканата е да се идентифицират проектни предложения, които биха допринесли за създаване на „зелена“ инфраструктура (ЗИ) в градските и крайградски райони, чиито широки последици оказват положително въздействие върху здравето и благосъстоянието на хората, подкрепят зелената икономика, създават възможности за работа и подобряват биологичното разнообразие.

Заинтересованите страни могат да подават своите коментари, подкрепени с конкретни предложения за ревизия на коментирани текстове по документите, в срок до 19 май 2023 г. включително на адрес: jtsipakyustendil@gmail.com

 

Пакета с насоки за кандидатстване са на разположение ТУК

Facebook icon
Twitter icon