Информативната кампања со Информативни денови и Форум за пронаоѓање на партнери на Отворениот повик за инвестициски проекти по Приоритет 1 „Позелен пограничен регион“