Територијална стратегија

Територијална стратегија на програмата INTERREG VI-A ИПА помеѓу Бугарија и Северна Македонија 2021-2027

Facebook icon
Twitter icon