Информациона кампания с Информационни дни и Форум за търсене на партньори по Отворена покана за инвестиционни проекти по Приоритет 1 „По-зелен граничен регион“