Отпочнување на консултации за Извештајот за оцена на животната средина во рамките на програмата за прекугранична соработка помеѓу Република Бугарија и Република Северна Македонија за програмскиот период 2021-2027 година.

17.12.2021

Министерството за регионален развој и јавни работи, во својство на Управен орган (УО) на INTERREG ИПА Програмата за прекугранична соработка меѓу Република Бугарија и Република Северна Македонија за програмскиот период 2021-2027 година, започна консултации за Извештајот за оцена на животната средина (ECA), според чл. 20, (1), (2) и (3) и чл. 21, (1), стр. 1 од Правилникот за условите за спроведување на еколошка оцена на планови и програми (насловот е изменет, СГ бр. 3/2006).

Целосниот текст на огласот за почеток на консултации, Извештајот на ECA и неговите анекси, проектите на INTERREG ИПА Програмата за прекугранична соработка Бугарија-Република Северна Македонија 2021-2027 година и Територијалната стратегија за интегрирани мерки во рамките на Програмата може може да се најде во прилозите.

Документите се достапни во зградата на Дирекцијата за управување со територијална соработка - ул. Стефан Караџа бр.9, 1000 Софија, Бугарија,  секој работен ден од 9:30 до 17:00 часот.

Краен рок за доставување на позициите на лице место и по писма преку канцеларијата во зградата на Министерството за регионален развој и јавни работи, на адреса: Софија 1202, Свети Свети Кирил и Методи“ № 17 - 19 или на е-пошта : ma_ipacbc @ mrrb.government.bg до 17 јануари 2022 година.

Facebook icon
Twitter icon