Покана за участие в консултации по проекта на Задание за определяне обхвата и съдържанието на доклада за ЕО по програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Северна Македония за периода 2021-2027

15.07.2021

Министерство на регионалното развитие и благоустройството, в качеството си на Управляващ орган (УО) на програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ ИПП между Република България и Република Северна Македония за програмния период 2021-2027 г. стартира консултации (в България) по Задание за определяне на обхвата и съдържанието на доклада за екологична оценка (ДЕО) на програмата.

Заданието за обхват и съдържание на Доклада за Екологична оценка (ДЕО) на проектите на Програма за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Северна Македония 2021-2027 (ПТГС), съфинансирана по Инструмента за предприсъединителна помощ и Териториална стратегия за интегрирани мерки (ТСИМ) е изготвено в рамките на процедурата по екологична оценка (ЕО), в изпълнение на изискванията на чл. 19а от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО) и е съобразено с указанията на Министъра на околната среда и водите (писмо с изх. № ЕО-17/29.06.2021 г.) за извършване задължителна екологична оценка на проектите на ПТГС и ТСИМ.

Целта на Заданието е да предложи обхват и съдържание на ДЕО, по които заинтересованите страни могат да направят предложения, бележки и препоръки.

Получените в установения срок становища ще бъдат отразени/изпълнени при изготвянето на ДЕО, с което ще се гарантира постигането на целите на процедурата по ЕО за интегриране на екологичните съображения в проектите на програма и стратегия и опазването на околната среда и човешкото здраве при прилагането им.

На територията на Република България Заданието за обхват и съдържание на ДЕО се предоставя за консултации съгласно Наредбата за ЕО както следва: от МРРБ на МОСВ – съгласно чл.19а, т.1, на Министерство на здравеопазването (МЗ) – съгласно чл.19а, т.2 и на обществеността, останалите заинтересовани органи и трети лица – съгласно чл.19а, т.3 .

Заданието за обхват и съдържание на ДЕО се предоставя от МРРБ, в качеството му на УО на Националния орган (НО) по програмата – Министерство на местното самоуправление на Република Северна Македония, за провеждане на консултации на територията на партниращата страна по програмата и стратегията.

Заинтересованите институции, организации и трети лица могат да изразят становища, в т.ч. препоръки за съдържанието и обхвата на ДЕО, предложения за разширение обхвата на оценката в срок до 28.07.2021 г.(10-14 дни от старта) в електронен вид на e-mail адрес: e-tcm@mrrb.government.bg

Пълният текст на Заданието можете да намерите прикачен по-долу.

Facebook icon
Twitter icon