Втора Покана за набиране на проектни предложения по Програмата Interreg-ИПП за трансгранично сътрудничество България - Македония

09.02.2018

Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България

(Управляващ орган по Програмата)

в сътрудничество със

Министерството на местното самоуправление на Република Македония

(Национален партниращ орган по Програмата)

 

Обявяват на 09.02.2018 г.  Втора Покана за набиране на проектни предложения по Програмата Interreg-ИПП за трансгранично сътрудничество България - Македония, чиято цел е подобряване на трансграничното сътрудничество между двете държави. Програмата е съфинансирана от Инструмента за предприсъединителна помощ II на Европейския съюз.

Общата цел на Програмата е засилване на трансграничното сътрудничество между хората и институциите в региона с цел съвместно справяне с общите предизвикателства и използване на неоползотворения потенциал за развитие на трансграничния регион чрез ефикасно използване на ресурсите.

Общата сума на Поканата за набиране на проектни предложения е 6 917 631,00 евро.

 

Проектните предложения трябва да отговарят на една от следните приоритетни оси и специфични цели на Програмата:

 • Приоритетна ос 1. ОКОЛНА СРЕДА
  • Специфична цел 1.1. Опазване на околната среда и устойчиво използване на природните ресурси в трансграничния район;
  • Специфична цел 1.2. Предотвратяване и смекчаване на последиците от природни и причинени от човека бедствия с трансграничен характер и въздействие.
 •  Приоритетна ос 2. ТУРИЗЪМ
  • Специфична цел 2.1. Увеличаване на туристическия потенциал в региона чрез сътрудничество за по-добро опазване и устойчиво използване на природното и културното наследство;
  • Специфична цел 2.2. Подобряване на конкурентоспособността на туристическото предлагане на региона;
  • Специфична цел 2.3. Насърчаване на сътрудничеството в областта на устойчивия туризъм.
 • Приоритетна ос 3. КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ
  • Специфична цел 3.1. Подобряване на конкурентоспособността на бизнеса от региона.

Крайната цел на Програмата е да повиши капацитета на местните и регионални власти в разработването и изпълнението на съвместни проекти в допустимия трансграничен регион, определен по Програмата, както следва:

 • За България (административно ниво NUTS III) – областите Кюстендил и Благоевград;
 • За Македония (административно ниво, еквивалент на NUTS III) – Североизточен регион, Източен регион и Югоизточен регион.

 

Пълният пакет документи за кандидатстване, включващ Насоките за кандидатстване, е публикуван на следните интернет страници:

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17:00 часа българско време на 11 май 2018 г. Подаването на проектните предложенията ще става изцяло по електронен път чрез електронна система: https://bp.ipa-cbc-007.eu/beneficiary_reg/registration/add

 

Информационната кампания за кандидатите ще бъде организирана и проведена на територията на Република България и Република Македония в следващите месеци. На Интернет страницата на Програмата (www.ipa-cbc-007.eu) ще бъдат обявени датите и местата на провеждане на информационните събития.

 

За допълнителна информация можете да се свържете със Съвместния секретариат по Програмата, както следва:

 • Основен офис в Кюстендил:  тел. +359 (0)78 58 01 01; 359 (0)78 55 11 83/5,
 • Клон в Струмица: тел. +389 (0)34 330 331.

 

Пакет документи за кандидатстване:

Насоки за кандидатстване

Ревизирани насоки за кандидастване

Формуляр за кандидатстване

Анекси

Приложения

Договор за субсидия (проект)

Декларация за осведоменост с дефиниция на нередност и измама и процедура за сигнализиране

Декларация за De Minimis State Aid

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Въпроси и отговори

 

Facebook icon
Twitter icon