Актуализирано Ръководство за изпълнение на проекти по Първата покана - версия 3 - март 2017

20.03.2017

 

Ръководство за изпълнение на проекти по Първата покана
No 2014TC16I5CB006-2015-1

 

Версия 3 - март 2017

 

Актуализираната версия на Наръчника за изпълнение на проекти по първата покана - версия 3 влиза в сила от 20.03.2017.

Промените засягат най-вече следното:

  • Приложимо законодателство относно Митнически Кодекс на ЕС (т. 4.1, стр. 11);
  • Приложими правила при провеждане на тръжни процедури за строителство под 2 500,00 Евро (т. 4.3, стр. 15);
  • Съдържание на тръжните досиета при ограничени процедури (т. 4.3, стр. 17);
  • Изисквания за съставяне на списък от най-малко трима потенциални кандидати с обосновка на избора им, при провеждане на ограничени тръжни процедури (p. 4.3, стр. 17);
  • Приложими правила при използването на Държавна помощ за българските партньори (т. 5.1. и т.5.2., стр. 33- 36)
  • Описание на процеса на Първо ниво на контрол  (т.7.2. стр. 43)
  • Финансова и счетоводна документация  (т. 7.9, стр. 55, 56 и 61);
  • Пълен текст на декларацията за съфинансиране и декларацията за освобождаване от отговорност (т. 8.1.1 и 8.1.2, стр. 75-76).

Допълнително е добавено​  Приложение 15 - подробни инструкции за използването на портала за бенефициенти.

Facebook icon
Twitter icon