Прирачик за имплементација на проектите по вториот повик No 2014TC16I5CB006-2015-2 Верзија 1 - јули 2019