Заеднички комитет за следење - членови

07.12.2016

Заеднички комитет за следење - членови


 

 

Копретседател

Деница Николова

Заменик министер за регионален развој и јавни работи

 

ЧЛЕНОВИ СО ПРАВО НА ГЛАС

-Министерство за регионален развој и јавни работи, Дирекција "Управување на територијалната соработка", Управувачки орган на Програмата

Десислава Георгиева

Заменик: Станка Димитрова

- Администрацијата на Министерскиот совет, дирекција "Централно координационо ѕвоно"

Добринка Крстева

Заменик: Апостол Милев

Заменик: Ирена Николова

- Министерство за животната средина и водите, Дирекција "Координација за прашањата на ЕУ и меѓународна соработка"

Татјана Султанова

Заменик: Маргарита Стојкова

- Областна администрација Благоевград

Бисер Михајлов

Заменик: Красимира Крумова-Иванова

Областна администрация Ќустендил

Гергана Михајлова

Заменик: Василка Манчева

- Национално здружение на општините во Република Булгарија

Владимир Москов

Заменик: Методи Чимев

- Бугарска асоцијација на агенции за регионален развој и бизнис центри (БАРДА)

Живко Иванов

Заменик: Тања Цветкова

- НВО од сферата на животната средина

Петко Цветков

- Академска заедница, еден претставник на ротационене принцип

- Бугарска академија на науките - БАН

Васил Николов

Заменик: Јоана Спасова

- Комисија за заштита од дискриминација / Национален совет за интеграција на лицата со посебни потреби, по еден претставник на ротационен принцип

- Комисија за заштита од дискриминација

д-р Баки Хусеинов

Заменик: Диљана Трајкова

 

 

ЧЛЕНОВИ БЕЗ ПРАВО НА ГЛАС

- Министерството за внатрешни работи, ГД "Пожарна сигурност и заштита на населението"

Јулиян Грнчаров

Заменик: Александро Илиев

- Министерство за регионален развој и јавни работи, Управувачки орган на ОП "Региони во раст"

Ангел Ѓурев

- Министерство на икономиката, Управляващ орган на ОП "Иновации и конкурентоспособност"  

Људмила Тозева

Заменик: Даниела Малхасјан

- Министерство за економија, Управувачки орган на ОП "Иновации и конкурентност"

Росица Карамфилова

Заменик: Мариела Григорова

- Министерството за образование и наука, Управувачки орган на ОП "Наука и едукација за интелигентен раст"

Кирил Гератлиев

Заменик: Магдалена Димитрова

- Министерство за туризам

Милка Нанова

Заменик: Љубомир Сираков

- Министерство за труд и социјална политика, Управувачки орган на ОП "Развој на човечките ресурси"

Ирина Иванова

Заменик: Магдалена Георгиева

- Министерство за земјоделство и храна, Управувачки орган на ОП "Развој на селските реони"

Стефан Спасов

Заменик: Емел Халил

- Национални организации на работниците и службениците

Љубка Георгиева

Заменик: Ина Атанасова

- Национални организации на работодавачи, еден претставник на ротационен принцип

Илија Левков

Заменик: Мирослав Тончев

- Министерство на финансите, Дирекция "Национален фонд", Сертифициращ орган на Програмата

Мануела Милошева

Заместник: Василка Костадинова

- Министерство за финансии, Дирекција "Национален фонд", сертификациски орган на Програмата

Људмила Рангелова

Заменик: Демина Бајрактарска-Христова

Заменик: Искра Торбова-Христова

- Државна помош и реален сектор - Министерство за финансии

Весела Данева

Заменик: Лидија Атева

Заменик: Страхил Стоев

 

Копретседател

Горан Милевски

Министер за локална самоуправа

 

ЧЛЕНОВИ СО ПРАВО НА ГЛАС

- Министерство за локална самоуправа

Татјана Јаневска

Заменик:

- Секретаријат за европски прашања

Софче Крстиќ

Заменик: Џеладин Локмани

- Министерство за економија

Мемет Аџами

ЗаменикНико Кадрула

- Министерство за животна средина и просторно планирање

Неби Реџепи

ЗаменикЕлена Митровска

- Министерство за култура

Ивана Дамовска

Заменик: Ана Николова

- Центар за развој на североисточниот плански регион

Младен Протиќ

Заменик: Георги Петрушевски

- Општина Делчево

Тони Стојменовски

ЗаменикВинко Ангеловски

 

ЧЛЕНОВИ БЕЗ ПРАВО НА ГЛАС

-Одитен Орган за ревизија на Инструментот за претпристапна помош

Ирена Горчевска

-Министерство на финансите

Маријана Стојановска

- Стопанска комора на Македонија

Јадранка Аризанковска

 

Претставник на Европската комисија

Gilles Kittel

 

 

 

 

Facebook icon
Twitter icon