Заеднички комитет за следење - членови

07.12.2016

Заеднички комитет за следење - членови


 

 

Копретседател

Деница Николова

Заменик министер за регионален развој и јавни работи


ЧЛЕНОВИ СО ПРАВО НА ГЛАС

-Министерство за регионален развој и јавни работи, Дирекција "Управување на територијалната соработка", Управувачки орган на Програмата

Десислава Георгиева

Заменик: Станка Димитрова


- Администрацијата на Министерскиот совет, дирекција "Централно координационо ѕвоно"

Добринка Крстева

Заменик: Апостол Милев

Заменик: Ирена Николова


- Министерство за животната средина и водите, Дирекција "Координација за прашањата на ЕУ и меѓународна соработка"

Татјана Султанова

Заменик: Маргарита Стојкова


- Областна администрација Благоевград

Бисер Михајлов

Заменик: Красимира Крумова-Иванова


Областна администрация Ќустендил

Гергана Михајлова

Заменик: Василка Манчева


- Национално здружение на општините во Република Булгарија

Владимир Москов

Заменик: Методи Чимев


- Бугарска асоцијација на агенции за регионален развој и бизнис центри (БАРДА)

Живко Иванов

Заменик: Тања Цветкова


- НВО од сферата на животната средина

Петко Цветков


- Академска заедница, еден претставник на ротационене принцип

- Американски универзитет во Бугарија

Петар Иванов

Заменик: Теодора Динова


- Комисија за заштита од дискриминација / Национален совет за интеграција на лицата со посебни потреби, по еден претставник на ротационен принцип

-  Национален совет за интеграција на лица со попреченост

Ростислав Давидов

Заменик: Маринела Ангелова
ЧЛЕНОВИ БЕЗ ПРАВО НА ГЛАС

- Министерството за внатрешни работи, ГД "Пожарна сигурност и заштита на населението"

Јулиян Грнчаров

Заменик: Александро Илиев


- Министерство за регионален развој и јавни работи, Управувачки орган на ОП "Региони во раст"

Ангел Ѓурев


- Министерство на икономиката, Управляващ орган на ОП "Иновации и конкурентоспособност"  

Људмила Тозева

Заменик: Даниела Малхасјан


- Министерство за економија, Управувачки орган на ОП "Иновации и конкурентност"

Росица Карамфилова

Заменик: Мариела Григорова


- Министерството за образование и наука, Управувачки орган на ОП "Наука и едукација за интелигентен раст"

Кирил Гератлиев

Заменик: Христо Јорданов

Заменик: Веселина Тјуфекчиева


- Министерство за туризам

Милка Нанова

Заменик: Љубомир Сираков


- Министерство за труд и социјална политика, Управувачки орган на ОП "Развој на човечките ресурси"

Ирина Иванова

Заменик: Магдалена Георгиева


- Министерство за земјоделство и храна, Управувачки орган на ОП "Развој на селските реони"

Стефан Спасов

Заменик: Емел Халил


- Национални организации на работниците и службениците

Љубка Георгиева

Заменик: Ина Атанасова


- Национални организации на работодавачи, еден претставник на ротационен принцип

- Бугарска трговско-индустриска комора

Јордан Беловодски

Заменик: Татјана Куколева


- Министерство на финансите, Дирекция "Национален фонд", Сертифициращ орган на Програмата

Мануела Милошева

Заместник: Василка Костадинова


- Министерство за финансии, Дирекција "Национален фонд", сертификациски орган на Програмата

Људмила Рангелова

Заменик: Демина Бајрактарска-Христова

Заменик: Искра Торбова-Христова


- Државна помош и реален сектор - Министерство за финансии

Весела Данева

Заменик: Лидија Атева

Заменик: Страхил Стоев
Копретседател

Горан Милевски

Министер за локална самоуправа


ЧЛЕНОВИ СО ПРАВО НА ГЛАС

- Министерство за локална самоуправа

Татјана Јаневска

Заменик:


- Секретаријат за европски прашања

Софче Крстиќ

Заменик: Џеладин Локмани


- Министерство за економија

Мемет Аџами

ЗаменикНико Кадрула


- Министерство за животна средина и просторно планирање

Неби Реџепи

ЗаменикЕлена Митровска


- Министерство за култура

Ивана Дамовска

Заменик: Ана Николова


- Центар за развој на североисточниот плански регион

Младен Протиќ

Заменик: Георги Петрушевски


- Општина Делчево

Тони Стојменовски

ЗаменикВинко Ангеловски
ЧЛЕНОВИ БЕЗ ПРАВО НА ГЛАС

-Одитен Орган за ревизија на Инструментот за претпристапна помош

Ирена Горчевска


-Министерство на финансите

Маријана Стојановска


- Стопанска комора на Македонија

Јадранка АризанковскаПретставник на Европската комисија

Klaudia Feurle

 

 

 

 

Facebook icon
Twitter icon