Заеднички комитет за следење - членови

26.01.2022

Заеднички комитет за следење - членови


 

 

Копретседател

Десислава Георгиева

Заменик министер за регионален развој и јавни работи


ЧЛЕНОВИ СО ПРАВО НА ГЛАС

-Министерство за регионален развој и јавни работи, Дирекција "Управување на територијалната соработка", Управувачки орган на Програмата

Милен Обретенов

Заменик: Станка Димитрова


- Администрацијата на Министерскиот совет, дирекција "Централно координационо ѕвоно"

Добринка Крстева

Заменик: Апостол Милев

Заменик: Ангел Сираков


- Министерство за животната средина и водите, Дирекција "Координација за прашањата на ЕУ и меѓународна соработка"

Рајна Ангелова

Заменик: Десислава Стефанова


- Областна администрација Благоевград

Стојан Христов

Заменик: Красимира Крумова-Иванова


Областна администрация Ќустендил

Гергана Михајлова

Заменик: Василка Манчева


- Национално здружение на општините во Република Булгарија

Владимир Москов

Заменик: Методи Чимев


- Бугарска асоцијација на агенции за регионален развој и бизнис центри (БАРДА)

Живко Иванов

Заменик: Тања Цветкова


- НВО од сферата на животната средина

Петко Цветков


- Академска заедница, еден претставник на ротационене принцип

- Југозападен универзитет "Неофит Рилски"

Проф. д-р Марија Кичева

Заменик: Антонија Донева


- Комисија за заштита од дискриминација / Национален совет за интеграција на лицата со посебни потреби, по еден претставник на ротационен принцип

-  Комисија за заштита од дискриминација

Д-р Баки Хусеинов

Заменик: Диљана Трајкова
ЧЛЕНОВИ БЕЗ ПРАВО НА ГЛАС

- Министерството за внатрешни работи, ГД "Пожарна сигурност и заштита на населението"

Јулиян Грнчаров

Заменик: Александро Илиев


- Министерство за регионален развој и јавни работи, Управувачки орган на ОП "Региони во раст"

Ангел Ѓорев


- Министерство на икономиката, Управляващ орган на ОП "Иновации и конкурентоспособност"  

Даниела Малхасјан

Заменик: Стела Јорданова


- Министерство за економија, Управувачки орган на ОП "Иновации и конкурентност"

Мариела Григорова

Заменик: Лилија Маркова


- Министерството за образование и наука, Управувачки орган на ОП "Наука и едукација за интелигентен раст"

Иван Попов

Заменик: Маја Лашова

Заменик: Веселина Тјуфекчиева


- Министерство за туризам

Веселин Џелатов

Заменик: Катја Прванова

Заменик: Никола Маневски


- Министерство за труд и социјална политика, Управувачки орган на ОП "Развој на човечките ресурси"

Стефан Данаилов

Заменик: Магдалена Георгиева


- Министерство за земјоделство и храна, Управувачки орган на ОП "Развој на селските реони"

Стефан Спасов

Заменик: Венислава Бојаџиева


- Национални организации на работниците и службениците

Љубка Георгиева

Заменик: Ина Атанасова


- Национални организации на работодавачи

Николај Михајлов

Заменик: Силвија Тодорова


- Министерство на финансите, Дирекция "Национален фонд", Сертифициращ орган на Програмата

Мануела Милошева

Заменик: Весела Петрова

- Министерство за финансии, Дирекција "Национален фонд", сертификациски орган на Програмата

Људмила Рангелова

Заменик: Демина Бајрактарска-Христова

Заменик: Искра Торбова-Христова


- Државна помош и реален сектор - Министерство за финансии

Весела Данева

Заменик: Стефка Сарафова

Заменик: Страхил Стоев
Копретседател

Горан Милевски

Министер за локална самоуправа

Заменик: Зоран Димитровски

Заменик министер за локална самоуправа


ЧЛЕНОВИ СО ПРАВО НА ГЛАС

- Министерство за локална самоуправа

Татјана Јаневска

Заменик: Милан Запровски


- Секретаријат за европски прашања

Софче Крстиќ

Заменик: Семир Вели


- Министерство за економија

Јумни Адеми

ЗаменикЉукман Шакири


- Министерство за животна средина и просторно планирање

Неби Реџепи

ЗаменикСуад Абази


- Министерство за култура

Цветанка Латиновска

Заменик: Рефет Адеми


- Центар за развој на североисточниот плански регион

Младен Протиќ

Заменик: Владимир Павловски


- Општина Делчево

Тони Стојменовски

ЗаменикВлатко Мицевски
ЧЛЕНОВИ БЕЗ ПРАВО НА ГЛАС

-Одитен Орган за ревизија на Инструментот за претпристапна помош

Адем Цури

Заменик: Иван Игњатов

Заменик: Ирена Блажевска

Заменик: Шериф Абдулахи


-Министерство на финансите

Маријана Стојановска Мирчевска


- Министерство за надворешни работи

Димитар Митревски


- Стопанска комора на Македонија

Јадранка Аризанковска

Заменик: Ирена МојсовскаПретставник на Европската комисија

Gaby Hugmuller

 

 

 

 

Facebook icon
Twitter icon