Съвместен комитет за наблюдение - членове

07.12.2016

Съвместен комитет за наблюдение - членове


 

 

Съпредседател

Деница Николова

Заместник министър на регионалното развитие и благоустройството


ЧЛЕНОВЕ С ПРАВО НА ГЛАС

- Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Дирекция "Управление на териториалното сътрудничество", Управляващ орган на Програмата

Десислава Георгиева

Заместник: Станка Димитрова


- Администрацията на Министерски съвет, дирекция "Централно координационно звено"

Добринка Кръстева

Заместник: Апостол Милев

Заместник: Ирена Николова


- Министерство на околната среда и водите, Дирекция "Координация по въпросите на ЕС и международно сътрудничество" 

Татяна Султанова

Заместник: Маргарита Стойкова


- Областна администрация Благоевград

Бисер Михайлов

Заместник: Красимира Крумова-Иванова


Областна администрация Кюстендил

Гергана Михайлова

Заместник:Василка Манчева


- Национално сдружение на общините в Република България

Владимир Москов

Заместник: Методи Чимев


- Българска асоциация на агенциите за регионално развитие и бизнес центрове (БАРДА)

Живко Иванов

Заместник: Таня Цветкова


- НПО в сферата на околната среда

Петко Цветков


- Академична общност, един представител на ротационен принцип

- Американски университет в България

Петър Иванов Иванов

Заместник: Теодора Георгиева Динова


- Комисия за защита от дискриминация / Национален съвет за интеграция на хората с увреждания, по един представител на ротационен принцип

- Национален съвет за интеграция на хората с увреждания

Ростислав Давидов

Заместник: Маринела Ангелова
ЧЛЕНОВЕ СЪС СЪВЕЩАТЕЛЕН ГЛАС

- Министерство на вътрешните работи, ГД "Пожарна безопасност и защита на населението"  

Юлиян Грнчаров

Заместник: Александро Илиев


- Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на ОП "Региони в растеж" 

Ангел Гъорев


- Министерство на икономиката, Управляващ орган на ОП "Иновации и конкурентоспособност"  

Даниела Малхасян


- Министерство на околната среда и водите, дирекция "Политика по околна среда"

Росица Карамфилова

Заместник: Мариела Григорова


- Министерство на образованието и науката, Управляващ орган на ОП  "Наука и образование за интелигентен растеж" 

Кирил Гератлиев

Заместник: Христо Йорданов

Заместник: Веселина Тюфекчиева


- Министерство на туризма   

Милка Наумова

Заместник: Любомир Сираков


- Министерство на труда и социалната политика, Управляващ орган на ОП "Развитие на човешките ресурси"

Ирина Иванова

Заместник: Магдалена Георгиева


- Министерство на земеделието и храните, Управляващ орган на ОП  "Развитие на селските райони"

Стефан Спасов

Заместник: Емел Халил


- Национални организации на работниците и служителите

Любка Георгиева

Заместник: Ина Атанасова


- Националните организации на работодатели, един представител на ротационен принцип

- Българска търговско-промишлена палата

Йордан Беловодски

Заместник: Татяна Куколева


- Министерство на финансите, Дирекция "Национален фонд", Сертифициращ орган на Програмата

Мануела Милошева

Заместник: Василка Костадинова


- "Одит на средствата от Европейския съюз" Изпълнителна агенция към министъра на финансите, Одитиращ орган на Програмата

Людмила Рангелова

Заместник: Демина Байрактарска-Христова

Заместник: Искра Торбова-Христова


- Държавна помощ и реален сектор - Министерство на финансите

Весела Данева

Заместник: Лидия Атева

Заместник: Страхил Стоев
Съпредседател

Горан Милевски

Министър на местното самоуправление


ЧЛЕНОВЕ С ПРАВО НА ГЛАС

- Министерство на местното самоуправление

Татяна Яневска

Заместник:


- Секретариат по европейските въпроси

Софче Крстич

Заместник: Джеладин Локмани


- Министерство на икономиката

Мемет Аджами

ЗаместникНико Кадрула


- Министерство на околната среда

Неби Реджепи

ЗаместникЕлена Митровска


- Министерство на културата

Ижана Дамовска

Заместник: Ана Никиолова


- Център за развитие на Североизточен район за планиране

Младен Протич

Заместник: Георги Петрушевски


- Община Делчево

Тони Стойменовски

ЗаместникВинко Ангеловски
ЧЛЕНОВЕ СЪС СЪВЕЩАТЕЛЕН ГЛАС

-Одитен орган за одит на Инструмента за предприсъединителна помощ

Ирена Горчевска


-Министерство на финансите

Марияна Стояновска


- Стопанска камара на Македония

Ядранка Аризанковска


Представител на Европейската комисия

Klaudia Feurle

 

 

 

 

Facebook icon
Twitter icon