Съвместен комитет за наблюдение - членове

07.12.2016

Съвместен комитет за наблюдение - членове


 

 

Съпредседател

Деница Николова

Заместник министър на регионалното развитие и благоустройството

 

ЧЛЕНОВЕ С ПРАВО НА ГЛАС

- Министерство на регионалното развитие и благоустройството, ГД "Управление на териториалното сътрудничество", Управляващ орган на Програмата

Мария Дузова

Заместник: Маргарита Джоганова

- Администрацията на Министерски съвет, дирекция "Централно координационно звено"

Добринка Кръстева

Заместник: Апостол Милев

Заместник: Ирена Николова

- Министерство на околната среда и водите, Дирекция "Координация по въпросите на ЕС и международно сътрудничество" 

Славена Николова

Заместник: Атанас Сотиров

- Областна администрация Благоевград

Бисер Михайлов

Заместник: Красимира Крумова-Иванова

Областна администрация Кюстендил

Радослава Чеканска

Заместник:Гергана Михайлова

- Национално сдружение на общините в Република България

Владимир Москов

Заместник: Методи Чимев

- Българска асоциация на агенциите за регионално развитие и бизнес центрове (БАРДА)

Живко Иванов

Заместник: Таня Цветкова

- НПО в сферата на околната среда

Петко Цветков

- Академична общност, един представител на ротационен принцип

- Българска академия на науките

Васил Николов

Заместник: доц. Йоана Спасова

- Комисия за защита от дискриминация / Национален съвет за интеграция на хората с увреждания, по един представител на ротационен принцип

- Национален съвет за интеграция на хората с увреждания

Ростислав Давидов

Заместник: Маринела Ангелова

 

 

ЧЛЕНОВЕ СЪС СЪВЕЩАТЕЛЕН ГЛАС

- Министерство на вътрешните работи, ГД "Пожарна безопасност и защита на населението"  

Юлиян Грнчаров

Заместник: Александро Илиев

- Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на ОП "Региони в растеж" 

Грета Димитрова

Заместник: Пламен Илиев

- Министерство на икономиката, Управляващ орган на ОП "Иновации и конкурентоспособност"  

Даниела Малхасян

- Министерство на околната среда и водите, дирекция "Политика по околна среда"

Росица Карамфилова

Заместник: Мариела Григорова

- Министерство на образованието и науката, Управляващ орган на ОП  "Наука и образование за интелигентен растеж" 

Цветана Герджикова

Заместник: Нели Георгиева

- Министерство на туризма   

Милка Наумова

Заместник: Любомир Сираков

- Министерство на труда и социалната политика, Управляващ орган на ОП "Развитие на човешките ресурси"

Ирина Иванова

Заместник: Магдалена Георгиева

- Министерство на земеделието и храните, Управляващ орган на ОП  "Развитие на селските райони"

Стефан Спасов

Заместник: Емел Халил

- Национални организации на работниците и служителите

Любка Георгиева

Заместник: Ина Атанасова

- Националните организации на работодатели, един представител на ротационен принцип

Йордан Беловодски

Заместник: Татяна Куколева

- Министерство на финансите, Дирекция "Национален фонд", Сертифициращ орган на Програмата

Мануела Милошева

Заместник: Василка Костадинова

- "Одит на средствата от Европейския съюз" Изпълнителна агенция към министъра на финансите, Одитиращ орган на Програмата

Людмила Рангелова

Заместник: Демина Байрактарска-Христова

Заместник: Искра Торбова-Христова

- Държавна помощ и реален сектор - Министерство на финансите

Весела Данева

Заместник: Лидия Атева

Заместник: Страхил Стоев

 

Съпредседател

Нита Крлиу Хайрулаи

Министерство на местното самоуправление

 

ЧЛЕНОВЕ С ПРАВО НА ГЛАС

- Министерство на местното самоуправление

Бранкица Ристовска

Заместник: Вулнет Арифи

- Секретариат по европейските въпроси

Софче Крстич

Заместник: Джеладин Локмани

- Министерство на икономиката

Мемет Аджами

ЗаместникНико Кадрула

- Министерство на околната среда

Неби Реджепи

ЗаместникЕлена Митровска

- Център за развитие на Североизточен район за планиране

Младен Протич

Заместник: Георги Петрушевски

- Община Делчево

Тони Стойменовски

ЗаместникВинко Ангеловски

 

ЧЛЕНОВЕ СЪС СЪВЕЩАТЕЛЕН ГЛАС

-Одитен орган за одит на Инструмента за предприсъединителна помощ

Ирена Горчевска

-Министерство на финансите

Марияна Стояновска

- Стопанска камара на Македония

Ядранка Аризанковска

 

Представител на Европейската комисия

Ан Ясмин Крабач

 

 

 

 

Facebook icon
Twitter icon