Съвместен комитет за наблюдение - членове

07.12.2016

Съвместен комитет за наблюдение - членове


 

 

Съпредседател

Деница Николова

Заместник министър на регионалното развитие и благоустройството

 

ЧЛЕНОВЕ С ПРАВО НА ГЛАС

- Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Дирекция "Управление на териториалното сътрудничество", Управляващ орган на Програмата

Десислава Георгиева

Заместник: Станка Димитрова

- Администрацията на Министерски съвет, дирекция "Централно координационно звено"

Добринка Кръстева

Заместник: Апостол Милев

Заместник: Ирена Николова

- Министерство на околната среда и водите, Дирекция "Координация по въпросите на ЕС и международно сътрудничество" 

Татяна Султанова

Заместник: Маргарита Стойкова

- Областна администрация Благоевград

Бисер Михайлов

Заместник: Красимира Крумова-Иванова

Областна администрация Кюстендил

Гергана Михайлова

Заместник:Василка Манчева

- Национално сдружение на общините в Република България

Владимир Москов

Заместник: Методи Чимев

- Българска асоциация на агенциите за регионално развитие и бизнес центрове (БАРДА)

Живко Иванов

Заместник: Таня Цветкова

- НПО в сферата на околната среда

Петко Цветков

- Академична общност, един представител на ротационен принцип

-Българска академия на науките - БАН

Васил Николов

Заместник: Йоана Спасова

- Комисия за защита от дискриминация / Национален съвет за интеграция на хората с увреждания, по един представител на ротационен принцип

- Комисия за защита от дискриминация

Д-р Баки Хюсеинов

Заместник: Диляна Трайкова

 

 

ЧЛЕНОВЕ СЪС СЪВЕЩАТЕЛЕН ГЛАС

- Министерство на вътрешните работи, ГД "Пожарна безопасност и защита на населението"  

Юлиян Грнчаров

Заместник: Александро Илиев

- Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на ОП "Региони в растеж" 

Ангел Гъорев

- Министерство на икономиката, Управляващ орган на ОП "Иновации и конкурентоспособност"  

Даниела Малхасян

- Министерство на околната среда и водите, дирекция "Политика по околна среда"

Росица Карамфилова

Заместник: Мариела Григорова

- Министерство на образованието и науката, Управляващ орган на ОП  "Наука и образование за интелигентен растеж" 

Кирил Гератлиев

Заместник: Магдалена Димитрова

- Министерство на туризма   

Милка Наумова

Заместник: Любомир Сираков

- Министерство на труда и социалната политика, Управляващ орган на ОП "Развитие на човешките ресурси"

Ирина Иванова

Заместник: Магдалена Георгиева

- Министерство на земеделието и храните, Управляващ орган на ОП  "Развитие на селските райони"

Стефан Спасов

Заместник: Емел Халил

- Национални организации на работниците и служителите

Любка Георгиева

Заместник: Ина Атанасова

- Националните организации на работодатели, един представител на ротационен принцип

Илия Левков

Заместник: Мирослав Тончев

- Министерство на финансите, Дирекция "Национален фонд", Сертифициращ орган на Програмата

Мануела Милошева

Заместник: Василка Костадинова

- "Одит на средствата от Европейския съюз" Изпълнителна агенция към министъра на финансите, Одитиращ орган на Програмата

Людмила Рангелова

Заместник: Демина Байрактарска-Христова

Заместник: Искра Торбова-Христова

- Държавна помощ и реален сектор - Министерство на финансите

Весела Данева

Заместник: Лидия Атева

Заместник: Страхил Стоев

 

Съпредседател

Горан Милевски

Министър на местното самоуправление

 

ЧЛЕНОВЕ С ПРАВО НА ГЛАС

- Министерство на местното самоуправление

Татяна Яневска

Заместник:

- Секретариат по европейските въпроси

Софче Крстич

Заместник: Джеладин Локмани

- Министерство на икономиката

Мемет Аджами

ЗаместникНико Кадрула

- Министерство на околната среда

Неби Реджепи

ЗаместникЕлена Митровска

- Министерство на културата

Ижана Дамовска

Заместник: Ана Никиолова

- Център за развитие на Североизточен район за планиране

Младен Протич

Заместник: Георги Петрушевски

- Община Делчево

Тони Стойменовски

ЗаместникВинко Ангеловски

 

ЧЛЕНОВЕ СЪС СЪВЕЩАТЕЛЕН ГЛАС

-Одитен орган за одит на Инструмента за предприсъединителна помощ

Ирена Горчевска

-Министерство на финансите

Марияна Стояновска

- Стопанска камара на Македония

Ядранка Аризанковска

 

Представител на Европейската комисия

Gilles Kittel

 

 

 

 

Facebook icon
Twitter icon