Ажуриран Прирачник за имплементација на проектите по првиот повик

12.01.2017

Прирачик за имплементација на проектите по првиот повик   

 

Верзија 2 - јануари 2017

 

Ажурираната верзија на Прирачникот за имплементација на проекти по првиот повик - верзија 2 влезе во сила од 12.01.2017. Промените се главно во однос на постапките за јавни набавки - стр. 15-17 и Анекс 14.1.1 - Инструкции за понудувачите.

Facebook icon
Twitter icon