Важно! Изменение в процедурата за обжалване на резултатите от оценката на качеството и подбора на проектните предложения по втората покана

18.01.2019

С решение на Съвместния комитет за наблюдение по Интеррег – ИПП Програмата за трансгранично сътрудничество България – Македония от 17 януари 2019 г. беше изменена процедурата за обжалване след оценката на качеството и подбора на проектните предложения по втората покана. Измененията са в т. 2 „Обжалване след техническа оценка и оценка на качеството“ на Приложение 3 „Процедура за обжалване“ към Насоките за кандидатстване.

От процедурата отпада изискването преди подаване на възражение Водещите партньори да изискват от Управляващия орган формуляра, съдържащ средната оценка и обобщените коментари на оценителите. Формулярът се изпраща от Управляващия орган до всички Водещи партньори, чиито проектни предложения са включени в списъка с резерви или са отхвърлени, като приложение към уведомителното писмо за резултатите от подбора. По този начин, възражения могат да бъдат официално подавани не по-късно от 7 работни дни след получаване на уведомителното писмо за резултатите от оценката и подбора.

Измененото Приложение 3 „Процедура за обжалване“ към Насоките за кандидатстване е публикувано ТУК.

Facebook icon
Twitter icon