Оценка на въздействието на ИПП Програмите за трансгранично сътрудничество в периода 2007-2013

21.12.2016
Impact Evaluation of the IPA Cross-border Programmes 2007-2013

През 2016 година, Министерството на регионалното развитие и благоустройството възложи договор за външно изпълнение на услуга за оценка на изпълнението и въздействието на ИПП Програмите за трансгранично сътрудничество,управлявани от Република България,в периода 2007-2013 г.

Оценката е извършена в периода април - ноември 2016 от „Българска консултантска организация“ ООД и е предоставен анализ за степента на изпълнение,постигнатите резултати и изходните продукти, както и за тяхното съответствие със зададените цели по програмите. Също така е изготвен задълбочен анализ на дългосрочното въздействие и сравнителен анализ на влиянието на програмите.

Изготвените Доклад за оценка на въздействието и Наръчник на добри практики са приложени.

Констатациите, изводите и препоръките по отношение на трите ИПП програми за трансгранично сътрудничество (2007-2013 г.) бяха представени на заключителното събитие, проведено на 09 декември 2016.

Facebook icon
Twitter icon