Шесто заседание на Съвместния комитет за наблюдение по Interreg - ИПП Програмата за ТГС България - Македония 2014-2020

18.01.2019

На 17 януари 2019 в град Берово се проведе Шестото заседание на Съвместния комитет за наблюдение по Interreg - ИПП Програмата за ТГС България-Македония, съфинансирана от Инструмента за предприсъединителна помощ на ЕС. Заседанието беше председателствано от Мйелма Мехмети - Петерсен, Министерство на местно самоуправление на Република Македония и съ-председателствано от Деница Николова, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството на Република България.  

По време на срещата беше представен напредъка по изпълнението на Interreg - ИПП Програмата за ТГС България-Македония 2014-2020, както и резултатите от оценката  по Втората покана за набиране на проектни предложения по Програмата. Членовете на Съвместния комитет за наблюдение одобриха списъка с проектни предложения  за финансиране по Втората покана за набиране на проектни предложения. 

От 162 получени проектни предложения, 121 са преминали оценката за административно съответствие и оценката за допустимост. Въз основа на резултатите от класирането, бяха предложени за финансиране общо 17 проектни предложения  на обща стойност 5 500 824,84 евро, както следва: 

По Приоритетна ос 1  - Околна среда са предложени за финансиране 6 проектни предложения на обща стойност 2 305 174,41 евро; 
По Приоритетна ос 2 –  Туризъм са предложени за финансиране 8 проектни предложения на обща стойност 2 837 226,43 евро; 
По Приоритетна ос 3 – Конкурентоспособност са предложени за финансиране 3 проектни предложения на обща стойност 358 424,00 евро.

Списък с проектните предложения, предварително одобрени за финансиране от Съвместния комитет за наблюдение можете да намерите ТУК.

Всички кандидати ще бъдат уведомени за резултатите от оценката и присъдените точки, посредством официални писма.

84 проектни предложения са включени в списъка с резерви подредени по точките, получени по време на техническата оценка и оценката на качеството. 

Беше обсъден и одобрен мандат на Управляващия орган за предварително договаряне с одобрените към момента проекти. В  началото на 2019г. ще бъдат проведени процедури по предварително договаряне, които включват: проверки на място за инвестиционните проекти, проверка за наличие на двойно финансиране,  проверка за наличие на държавни помощи за българските партньори, оптимизация на бюджета и подготовка на договорите за финансиране.

След приключване на заседанието, членовете  на Съвместния комитет за наблюдение посетиха обекта на система за водоснабдяване в община Берово,  който е изграден по проект „Изграждане на инфраструктура за устойчиво развитие на туризма“, реф. № CB006.1.21.207.

Facebook icon
Twitter icon