Четвърто заседание на Съвместния комитет за наблюдение

31.05.2017

Четвъртото заседание на Съвместния комитет за наблюдение по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ-ИПП България - Македония 2014-2020 се проведе на 30 май 2017 г. в гр. Берово, в сградата на Бизнес инкубатор - Берово, реконструиран с финансовата подкрепа на  Програмата в рамките на предходния програмен период по проект "Бизнес инкубатор - икономическо развитие и видимост на граничния регион".

Събитието бе председателствано от г-жа Нита Крлиу Хайрулаи, Ръководител на отдел "Европейски съюз" в Министерство на местното самоуправление на Република Македония и съ-председателствано от Деница Николова, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството. Официални гости на събитието бяха Райко Желязков,  съветник в Посолството на Република България в Република Македония и г-н Драги Наджински, кмет на община Берово.

Членовете на комитета бяха информирани за напредъка по изпълнението на Програмата за ТГС ИНТЕРРЕГ-ИПП България - Македония 2014-2020 и актуалното състояние на процеса на приключване на програмния период 2007-2013 г. Участниците имаха възможността да обсъдят концепцията, ключовите елементи и времевия график на Втората покана за набиране на проектни предложения, планирана да стартира по-късно тази година.

Разгледан и одобрен бе Годишният доклад за напредък за 2016 г. на Програмата за ТГС ИНТЕРРЕГ-ИПП България - Македония 2014-2020.

Докладът ще бъде внесен в Европейската комисия  за окончателно одобрение и ще бъде публикуван на официалната интернет страница на Програмата.

Facebook icon
Twitter icon