Четврт состанок на Заедничкиот комитет за следење - Берово