ОТКАЖУВАЊЕ НА ТЕНДЕРСКА ПОСТАПКА за “Набавка на модуларен систем за одговор при катастрофи во Берово”

29.03.2021

ОТКАЖУВАЊЕ НА ТЕНДЕРСКА ПОСТАПКА за “Набавка на модуларен систем за одговор при катастрофи во Берово”

Референтен број:  CB006.2.12.117 – LP/01


 

Референтен број: 

CB006.2.12.117 – LP/01

Дата на објавување:

08.03.2021

Име на програмата:

Interreg - ИПА Програма за прекугранична соработка помеѓу Република Бугарија и Република Северна Македонија 2014 - 2020, Повик бр. 2014TC16I5CB006 – 2018 -2

Договорен орган:

Општина Берово

 

 

Facebook icon
Twitter icon