Трета седница на Заедничкиот комитет за следење на Програмата за прекугранична соработка Interreg - ИПА Бугарија - Македонија