Седница на Заедничката работна група - 11.03.2022 год.