Седма седница на Заеднички комитет за следење - 16.10.2020