Отпочнување на кампања за собирање проектни идеи за реализација во рамките на Интегрираната територијална стратегијация в рамките на Интегрираната Териториална Стратегия