Обука за македонските членови на екипите за управување на проектите - Штип - 18.07.2019