Обука за бугарските членови на екипите за управување на проектите - Ќустендил - 16.07.2019