Форум за пронаоѓање на партнери во рамките на првиот повик за аплицирање со проектни концепти