Изменета Interreg - ИПА Програма за прекугранична соработка CCI2014TC16I5CB006, верзија 5.0 - октомври 2020 год.

27.01.2021

Изменетата Interreg - ИПА Програма за прекугранична соработка CCI2014TC16I5CB006, верзија 5.0 - октомври 2020 год. може да се најде ТУКА

Facebook icon
Twitter icon