Обща информация

Обща информация

28.01.2016

ИНТЕРРЕГ-ИПП трансгранична програма CCI2014TC16I5CB006 е приета на 5 август 2015 г. от Европейската комисия с решение № C (2015) 5653 и се съсредоточи върху мерките, насочени към смекчаване на последиците от изменението на климата, както и в решаването на въпроси свързани с опазването на природата и биологичното разнообразие, устойчиво използване на природните ресурси, опазване на околната среда и управление на риска на трансгранично ниво.

Subscribe to Обща информация