Општи информации

Општи информации

28.01.2016

Интеррег-ИПА прекуграничната програма Бугарија – Македонија е донесена на 5-ти август 2015 година од страна на Европската Комисијата со одлука № C (2015) 5653 и се фокусира на мерките насочени кон ублажување на последиците од климатските промени како и во решавањето на прашања поврзани со заштита на природата и биодиверзитетот, одржливо користење на природните ресурси, заштита на животната средина и управување со ризик на

Subscribe to Општи информации