Стартира първата покана за проектни предложения по Териториалната стратегия от програмата Интеррег България-Северна Македония 2021-2027

22.05.2023

Оперативното звено

и

Съветът за управление на Териториалната стратегия

по програмата Интеррег България- Северна Македония 2021-2027

 

обявяват стартирането на Покана 1 за концепции за проектни предложения по Териториалната стратегия на програмата  България- Северна Македония 2021-2027.

Кандидатстването се извършва с идеи за проекти, които допринасят за постигането на Специфична цел 1.2 „Развитие на привлекателен и целогодишен туристически продукт чрез интелигентни решения, осигуряващи универсален достъп и участие“ от Териториалната стратегия.

Специфична цел 1.2 се основава на следните области на интервенция:

- Мобилност и свързаност, вкл. алтернативна мобилност;

- Брандинг и маркетинг на туристически продукти в трансграничния регион;

- Повишаване на заетостта в туристическия сектор и засилване на връзките между туризма и природно-културните обекти;

- Дейности за намаляване на уязвимостта на услугите в туристическия сектор

 

Кратка информация за поканата и пълния пакет документи за кандидатстване е предоставена по-долу, както и на следните сайтове: 

www.ipa-cbc-007.eu/
www.mrrb.government.bg
www.eufunds.bg
http://mls.gov.mk/

 

Общият бюджет на поканата е 8 143 233 евро.

Крайният срок за подаване на концепциите в Jems е 24 юли 2023 г, 17:00 EEST (16:00) CEST

За допълнителна информация можете да се свържете със Съвместния секретариат на програмата:

 

jtsipakyustendil@gmail.com

 

Основен офис в Кюстендил: тел. +359 (0) 78 58 01 01

Клон в Струмица: тел. + 389 (0)34 330 331

 

Покана 1 накратко:

  • Териториален фокус на поканата – целият трансграничен регион на програмата България-Северна Македония 2021-2027 (областите Благоевград и Кюстендил в България и Североизточен, Източен и Югоизточен район в Република Северна Македония).

 

  • Фокус на поканата - широк кръг от дейности в развитието на туризма – мобилност, свързаност, брандинг, маркетинг, заетост в туристическия сектор, укрепване на връзките между природни и културни обекти, както и между туризма и околната среда.

 

  • Процес на кандидатстване – протича в Съвместната електронна система за наблюдение (Jems - https://jems-bgmk.mrrb.bg/), където кандидатите трябва да се регистрират и да създадат ново заявление за проект. Кандидатите прилагат формуляра за кандидатстване на концепцията, заедно с бюджетната прогноза, писмо за ангажимент и план за степента на готовност на проекта към приложенията в Jems проектна идея. Пълните предложения за проекти се подават след покана.

 

  • Основни характеристики на идеята за проекта/концепцията – очаква се многосекторните партньорства между заинтересованите страни от България и Република Северна Македония да доведат до решения за стимулиране на регионалния икономически потенциал в по-широк териториален обхват, където трансграничното въздействие играе централна роля.

 

  • Дейности по проекта – задължителна комбинация от инвестиции (строителство и/или доставки) и меки дейности (напр. услуги); тематичният фокус на действията трябва да бъде напълно и логично съобразен с целта/ите на проектната идея. Кандидатите трябва да знаят, че параметрите на проектната идея, които подлежат на оценка, не могат да бъдат променяни при подаване на пълни проектни предложения.

 

  • Участници в проекта (водещ партньор и проектни партньори) – местни/регионални органи и власти (вкл. регионални структури на централни публични органи); ММСП; НПО; академични, изследователски, обучителни и културни институции. Всички партньори по проекта трябва да бъдат регистрирани и да работят в района на програмата поне 3 години преди кандидатстването. Партньорството по проекта трябва да се състои от поне един партньор от всяка страна на граничния регион.

 

  • Разходи за проекта – при кандидатстване с концепции не се изисква представяне на подробен бюджет на проектната идея. Това, което е необходимо по време на процеса на идентифициране на идеята за проект, е обща бюджетна оценка на разходите по разходна категория и по партньор по проекта.

 

  • Финансови аспекти – мин. €500 000 и максимум €1 000 000 за проектна идея. Интензитетът на безвъзмездната помощ е 100%, но разпоредбите de minimis се прилагат за всички партньори по проекта. Инвестиционният компонент (строителство и/или доставки) на проектната идея трябва да бъде не по-малко от 60% от общите допустими разходи.

 

  • Продължителност на проекта – максимум 24 месеца.
Facebook icon
Twitter icon