Објавен првиот повик за аплицирање со проектни концепти во рамките на Територијалната стратегија на програмата Interreg VI-A ИПА Бугарија - Северна Македонија 2021 - 2027

22.05.2023

Оперативната единица

и

Стратешкиот одбор на територијалната стратегија во рамките на

програмата Interreg VI-A ИПА Бугарија - Северна Македонија 2021 - 2027

 

го објавуваат отпочнувањето на Повик 1 за аплицирање со проектни концепти во рамките на Територијалната стратегија на програмата Interreg VI-A ИПА Бугарија - Северна Македонија 2021 - 2027.

Аплицирањето е со проектни концепти кои придонесуваат за постигнување на Специфичната цел 1.2 „Развој на атрактивен и целогодишен туристички производ преку интелигентни решенија кои обезбедуваат универзален пристап и учество“ на Територијалната стратегија.

Специфичната цел 1.2 се заснова на следните туристички области на интервенција:

- Мобилност и поврзување, вкл. алтернативна мобилност;

- Брендирање и маркетинг на туристички производи во прекуграничниот регион;

- Зголемување на вработеноста во туристичкиот сектор и зајакнување на врските меѓу туризмот и природно-културните локалитети;

- Активности за намалување на ранливоста на услугите во туристичкиот сектор

 

Кратка информација за поканата и целосниот пакет документи за апликацирање се дадени подолу, како и на следните страници:

www.ipa-cbc-007.eu/
www.mrrb.government.bg
www.eufunds.bg
http://mls.gov.mk/

 

Вкупниот буџет на повикот е 8.143.233 евра.

Крајниот рок за поднесување концепти преку Jems платформата е 24 јули 2023 година, 17:00 час. EET (16:00 час.) CET

 

За повеќе информации, можете да се јавите во Секретаријатот на Заедничката програма:

jtsipakyustendil@gmail.com

 

Главна канцеларија во Ќустендил: телефон +359 (0) 78 58 01 01

Подружница во Струмица: телефон + 389 (0)34 330 331

 

Покана 1 накратко:

- Територијален фокус – целиот прекуграничен регион на програмата Бугарија-Северна Македонија 2021-2027 година (региони Благоевград и Ќустендил во Бугарија и Североисточен, Источен и Југоисточен регион во Република Северна Македонија).

- Фокус на поканата - широк спектар на активности во развојот на туризмот - мобилност, поврзување, брендирање, маркетинг, вработување во туристичкиот сектор, зајакнување на врските помеѓу природните и културните знаменитости, како и меѓу туризмот и животната средина.

- Процес на аплицирање - се одвива во Заедничкиот електронски систем за следење (Jems - https://jems-bgmk.mrrb.bg/), каде што апликантите мора да се регистрираат и да креираат нова проектна апликација. Апликантите го применуваат формуларот за апликација за концепт, заедно со проценката на буџетот, писмото за обврски и планот за подготвеност за проектот за апликациите за проектни идеи Jems. Целосните предлози за проекти се доставуваат по повик.

- Главните карактеристики на проектната идеја/концепт – мултисекторските партнерства помеѓу засегнатите страни од Бугарија и Република Северна Македонија се очекува да доведат до решенија за стимулирање на регионалниот економски потенцијал во поширок територијален опсег, каде прекуграничното влијание игра централна улога.

- Проектни активности – задолжителна мешавина на инвестиции (градежништво и/или набавки на опрема) и меки активности (на пр. услуги); тематскиот фокус на акциите мора да биде целосно и логично усогласен со целта(ите) на проектната идеја. Апликантите треба да бидат свесни дека параметрите на проектната идеја што треба да се оцени не може да се променат при поднесување на целосни предлози за проекти.

- Учесници во проектот (водечки партнер и проектни партнери) – локални/регионални тела и власти (вклучувајќи ги и регионалните структури на централните јавни тела); ММСП; невладини организации; академски, истражувачки, образовни, социјални и културни институции. Сите проектни партнери мора да бидат регистрирани и да работат во програмската област најмалку 3 години пред аплицирањето. Проектното партнерство мора да се состои од најмалку еден партнер од секоја земја од пограничниот регион.

- Трошоци на проектот - при аплицирање со концепти не е потребен детален буџет на проектната идеја. Она што е потребно за време на процесот на идентификација на проектната идеја е општа буџетска проценка на трошоците по категорија на трошоци и по проектен партнер.

- Финансиски аспекти – минимум 500.000 евра и максимум 1.000.000 евра по проектна идеја. Интензитетот на грантот е 100%, но одредбите за de minimis важат за сите проектни партнери. Инвестициската компонента (изградба и/или набавки) на проектната идеја не смее да биде помала од 60% од вкупните прифатливи трошоци.

- Времетраење на проектот - максимум 24 месеци.

Facebook icon
Twitter icon