ОТКАЖУВАЊЕ НА ТЕНДЕРСКА ПОСТАПКА за "Изградба на фотоволтаични инсталации до 30 kW на покривот на зграда со идентификатори 17395.501.7653.18 во Регулиран земјен имот XVI-763, населба 138 на планот на градот Гоце Делчев

31.03.2020

ОТКАЖУВАЊЕ НА ТЕНДЕРСКА ПОСТАПКА за "Изградба на фотоволтаични инсталации до 30 kW на покривот на зграда со идентификатори 17395.501.7653.18 во Регулиран земјен имот XVI-763, населба 138 на планот на градот Гоце Делчев и поправки на одделот за внатрешни болести"

Референтен број: T1


 

 

1.       Референтен број:

T1

2.      Дата на објавување:

15.11.2019

3.       Име на програмата:

Interreg - ИПА Програма за прекугранична соработка помеѓу Република Бугарија и Република Северна Македонија 2014 - 2020

4.       Договорен орган:

Општина Гоце Делчев

5.       Причина за откажување

Тендерската постапка е неуспешна, т.е. не беше примена соодветна, квалитативно прифатлива понуда.1

Забележки:

Доколку се отвори нова тендерска постапка за овој проект, таа повторно ќе биде објавена, освен ако договорниот орган не го додели договорот преку постапка со преговарање - во тој случај ќе се објави само доделувањето на договорот.


1За ваша ориентација погледнете го делот  2.6.13. од практичниот водич (PRAG), во кој се претставени неколки случаи на откажување на тендерски постапки.

Facebook icon
Twitter icon