Втората средба на заедничкиот комитет за набљудување по програмата Interreg-IPA CBC 2014-2020 се одржа во Куманово