Упатства на Управувачкиот орган на INTERREG - ИПА програмите за прекугранична соработка во врска со воведените мерки за вонредна состојба на териториите на државите кои учествуваат во програмите - Верзија 2 од 23.04.2020 година

23.04.2020

Управувачкиот орган (УО) на Interreg - ИПА програмата за прекугранична соработка помеѓу Република Бугарија и Република Северна Македонија 2014-2020 ги известува бенефициентите дека заради подобра контрола и законитост во однос на дејствијата што треба да се преземат во случај на привремено запирање на проектите, ги надополнува упатствата за бенефициентите на програмата:

-  Во однос на одразувањето на привремено запирање на проектите во договорите со изведувачите;

- Во однос на доставување на анализа на планираните активности по периодот на запирање со цел да се иницираат промени во проектот, доколку е потребно.

Проектите што не презедоа активности за привремено запирање треба да достават анализа на планираните активности, земајќи го предвид влијанието на вонредните мерки, во рамки на извештајот за напредок по датумот на објавување на вонредните мерки во соодветната држава.

Овие упатства се применуваат за периодот на вонредната состојба на територијата на Република Бугарија и на териториите на земјите партнери.

 

Упатствата на Управувачкиот орган на INTERREG - ИПА програмите за прекугранична соработка во врска со воведените мерки за вонредна состојба на териториите на државите кои учествуваат во програмите - Верзија 2 од 23.04.2020 година се достапни ТУКА

Facebook icon
Twitter icon