Претходно известување за објавување на јавна набавка за избор на доставувач на услуга "Организирање на настани по Програмите за прекугранична соработка Interreg-IPA 2014-2020, управувани од Република Бугарија“

31.03.2020

Дирекцијата "Управување на територијалната соработка" при Министерството на регионален развој и јавни работи на Република Бугарија известува за претстојното објавување на јавна набавка за избор на доставувач на услуга "Организирање на настани по Програмите за прекугранична соработка Interreg-IPA 2014-2020, управувани од Република Бугарија“ согласно Практичниот прирачник на правила за спроведување на јавни набавки за надворешни дејности на ЕУ (PRAG).

Претходното информативно известување за јавна набавка е објавено во базата на податоци TED - дополнување кон Официјалниот весник на Европската унија (OJ/S) и е достапно на  http://ted.europa.eu/ под број: 2020/S 064-153115

* Претходното информативно известување служи само за информација. Согласно постоечките европски директиви, кои ги уредуваат јавните набавки, договорните органи се должни да објавуваат известувања за доделување на јавна набавка во рамките на роковите определени во PRAG.

Facebook icon
Twitter icon