Регионални консултации за подготовката на програмата за ТГС по ИПП между България и бивша Югославска Република Македония 2014 – 2020.

18.02.2014

 

Регионални консултации за подготовката на програмата за ТГС по ИПП между България и бивша Югославска Република Македония 2014 – 2020.

Подготовката на програмата за ТГС по ИПП между България и бивша Югославска Република Македония 2014 – 2020 е вече в съществена фаза, където гледните точки на заинтересованите страни, свързани със специфичните трансгранични нужди и перспективи ще допринесат за тематичната концентрация на новата програма. 
Петте регионални консултативни форуми ще бъдат организирани между 26 февруари и 07 март 2014. Срещите ще бъдат под формата на пленарни дискусии във всяка допустима област на трансграничния регион, с цел:

- Да се информират регионалните заинтересовани страни от всичките пет програмни области относно продължаващия процес на програмиране на IPA II програмата за трансгранично сътрудничество и относно констатациите на външните експерти от регионалния анализ и идентифицираните нужди;

- Да се представят и обсъдят евентуални възможности на тематичните приоритети на бъдещата трансгранична програма ;

- Да се обсъдят възможните действия, които могат да бъдат от значение за идентифицираните нужди и предизвикателствата в съответните тематични приоритетни области .

Състоянието и SWOT / анализа на нуждите ще бъдат представени от програмните експерти на Консорциум за проектно програмиране и управление по сключен договор за услуга за подготовка на бъдещата IPA II трансгранична програма , проект с идентификационен номер EuropeAid/133413/D/SER / Multi - Лот 2 .

Резултатите от анализите, както и предложените тематични приоритети ще бъдат представени от експертите по програмиране. 

С оглед на гореизложеното, представители на общини, регионални и национални администрации, регионални неправителствени организации, университети, училища, читалища, социално-икономически партньори и др. са поканени да вземат участие в следните събития:

 Датум и време   Место: Адреса:

  26 февруари, 2014 

( 10:30 )

гр. Струмица

Македония

 Хотел Сириус,

Струмица  

27 февруари, 2014

( 10:30 )

гр. Щип

Македония

 Хотел Оаза

Щип

 28 февруари, 2014

( 10:30 )

гр. Куманово

Македония

 Ресторант НА-МА , площад М. Тито 10  

  шопинг център НА-МА , Куманово   

06 март 2014

( 13.30 )

гр. Кюстендил

България

Съвместен технически секретариат

ул. " Марин Дринов " 7, Кюстендил

07 март 2014

( 09:30 )

 гр. Благоевград 

България  

Хотел Езерец

бул. "Пейо Яворов "2, Благоевград

Формуляри за регистрация може да изпратите на следната ел.поща:office@ppmanagement.eu или на факс: +359 2 953 35 67 не по-късно от 24-ти февруари 2014.

 

Програма

Регистрационна форма

Писмо за подкрепа

Презентация

Facebook icon
Twitter icon