Потвърждение за приключването на помощта и за началния период, посочен в член 133, параграф 5 от Регламент (EC) № 718/2007 на Комисията - Програма IPA CBC България - бивша югославска република Македония 2007-2013, CCI 2007CB16IPO007

25.01.2021

В съответствие с член 133, параграф 5 от Регламент (EC) № 718/2007 на Комисията, службите на Комисията биха искали да ви информират, че всички операции, свързани със закриването на Програмата за трансгранично сътрудничество IPA България-бивша югославска република Македония 2007- 2013, CCI 2007CB16IPO007 са извършени.

Следователно началната дата на тригодишния период, през който подкрепящите документи във връзка с гореспоменатата помощ трябва да бъдат на разположение в съответствие с член 134, параграф 1 от Регламент (EC) № 718/2007, е определена на 14 декември 2020 г., което съответства на окончателното плащане.

Моля, обърнете внимание, че тригодишният период може да бъде прекъснат или в случай на съдебно производство, или при надлежно мотивирано искане на Комисията.

Искаме да ви напомним, че това известие не накърнява правото на Комисията да започне процедура за финансова корекция съгласно член 138 от Регламент (EC) № 718/2007 и mutatis mutandis съгласно членове 99 и 100 от Регламент (EC) № 1083/2006 като резултат от констатациите на всеки одит на декларираните разходи във връзка с референтната помощ.

Facebook icon
Twitter icon